Wet Publiekrechtelijke omvorming ProRail

Op 19 oktober 2018 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de voorgenomen Wet Publiekrechtelijke omvorming ProRail voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voor toetsing. Het wetsvoorstel regelt de omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan. Deze omvorming heeft onder andere tot doel de aansturing van ProRail te vereenvoudigen en de verantwoording over de taakuitvoering door ProRail te versterken.

Het wetsvoorstel beoogt verder een duidelijke(re) verdeling van verantwoordelijkheden tussen de minister van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail. Het moet een sturing- en toezichtarrangement bieden dat is toegespitst op de publieke taak van ProRail.

Het college constateert dat de toelichting bij het wetsvoorstel aandacht besteedt aan de
overwegingen die ten grondslag liggen aan de principiële keuze om ProRail om te vormen tot
publiekrechtelijke organisatie. De toelichting besteedt expliciet aandacht aan de verschillende overwogen organisatiemodellen voor ProRail en motiveert waarom voor de vorm van een zelfstandig bestuursorgaan is gekozen.

De toelichting bij het wetvoorstel geeft aan dat nog wordt gezocht naar een oplossing voor de wijzigende btw-verplichtingen als gevolg van de omvorming van ProRail. Deze wijzigingen kunnen leiden tot kostenstijgingen bij onder andere vervoerders en verladers. ATR adviseert in de toelichting de aard en omvang van het btw-aspect uit te werken evenals de maatregelen die worden genomen om de kostenstijging op te vangen.

Het college constateert verder dat mogelijk wijzigingen optreden in de informatiestromen van en naar ProRail als gevolg van de omvorming. Het adviseert duidelijk te maken in hoeverre deze wijzigingen optreden en inzichtelijk te maken wat de gevolgen voor de regeldruk zijn. Het college adviseert deze gevolgen in beeld te brengen conform de Rijksbrede methodiek die daarvoor is ontwikkeld.

Brief ATR over de voorgenomen Wet Publiekrechtelijk omvorming ProRail.