Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

Mismatches bij toepassing van het zakelijkheidbeginsel in de Vennootschaps-belasting worden ook wel verreken¬prijs¬verschillen genoemd. Voor onderlinge verrekenprijzen tussen onderdelen van inter¬nationaal opererende bedrijven moet het zakelijkheidsbeginsel, d.w.z. een redelijke prijs, worden gehanteerd. Die zakelijkheid kent hierin een zekere bandbreedte (‘arms length’) waarbinnen de verrekenprijs als billijk wordt beoordeeld. Die bandbreedte kan worden gebruikt om bij het ene bedrijfsonderdeel de winst te verlagen zonder tegelijkertijd de winst bij een andere bedrijfsonderdeel te verhogen. Dan wordt over een deel van de winst geen belasting geheven. Daar wil het Kabinet met dit wetsvoorstel een einde aan maken.

Bij de afschrijving op bedrijfsmiddelen wordt ook een beperking geïntroduceerd. Bij die bedrijfsmiddelen in de 5 jaar voorafgaand aan de invoering van deze wet zijn aangeschaft, moet worden nagegaan of die afschrijving moet worden aangepast op de nieuwe regels. ATR adviseert om de noodzaak voor deze terugwerkende kracht in materiële zin te onderbouwen, of achterwege te laten, of pas te laten gelden vanaf het moment dat deze maatregel werd aangekondigd.

ATR advies aan de Minister van Financien – Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel