Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden

ATR heeft op 19 april 2022 de Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden ontvangen voor toetsing. Vanwege het spoedeisende karakter van het wetsvoorstel heeft er geen internetconsultatie plaatsgevonden. Het wetsvoorstel biedt een juridische grondslag voor de inrichting van tijdelijke onderwijsvoorzieningen met het doel ontheemde Oekraïense kinderen sneller een passende onderwijsplek te bieden. Daarvoor wordt de mogelijkheid geboden om van bepaalde onderdelen van de sectorwetgeving af te wijken, zoals de inrichting van het onderwijs, de vereisten voor het personeel en de huisvesting.

Vanwege de oorlog volgend op de Russische invasie zijn inmiddels miljoenen Oekraïners ontheemd geraakt en hun land ontvlucht. Een deel van de ontheemden wordt in Nederland opgevangen. Er wordt rekening gehouden met 15.000 tot 25.000 nieuwe leerplichtige kinderen, maar de kans bestaat dat er nog veel meer kinderen naar Nederland komen. Zij hebben recht op onder meer fatsoenlijk onderdak, levensonderhoud, medische zorg en onderwijs.

Het college constateert dat nut en noodzaak van het voorstel voldoende zijn onderbouwd. Om de werkbaarheid van het voorstel te bevorderen, adviseert het college de scholen regelmatig te informeren over de instroom van leerplichtige ontheemde kinderen uit Oekraïne in hun regio en gemeente. Die betrokkenheid is noodzakelijk om tijdig te kunnen beoordelen of het (lokale) aanbod voldoet of dat een nieuw initiatief nodig is. Daarbij is het advies gegeven een evaluatiebepaling op te nemen in het voorstel met het doel nieuwe inzichten voor de onderwijspraktijk te signaleren.
De gevolgen voor de regeldruk zijn pas goed te overzien als de (afwijkende) vereisten voor een tijdelijke onderwijsvoorziening en de meldingsprocedure daarvoor verder zijn uitgewerkt. Het college adviseert daarom om bij de uitwerking van de lagere regelgeving de gevolgen voor de regeldruk voor de scholen die een tijdelijke onderwijsvoorziening willen inrichten, in beeld te brengen.

Het college adviseert het voorstel in te dienen, nadat met de adviespunten rekening is gehouden.

ATR advies aan de Minister van OCW – Tijdelijke crisiswet onderwijsvoorzieningen.