Wet toegang GGZ tot de Wet langdurige zorg

Op 25 juni 2018 is aan ATR voor advies aangeboden het wetsvoorstel toegang van de GGZ tot de Wet langdurige zorg. Op dit moment zijn zorgbehoevenden met een psychische stoornis in principe uitgesloten van toegang tot zorg op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). Het wetsvoorstel heeft tot doel om deze cliënten alsnog toegang tot de Wlz te geven. Er moet dan wel sprake zijn van een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid, De Tweede Kamer heeft in een motie op het verlenen van de toegang aangedrongen. Het wetsvoorstel betekent dat circa 9.250 cliënten van gemeenten en zorgverzekeraars overgaan naar de Wlz. Zij moeten om toegang te krijgen een aanvraag indienen en een indicatiestelling van het CIZ hebben ontvangen.
ATR heeft in een brief aan de staatssecretaris van VWS laten weten dat de argumentatie van nut en noodzaak van de maatregelen toereikend is. Verder laat het weten dat de toelichting nog onvoldoende duidelijk maakt hoe de overdracht van cliënten en dossiers invulling krijgt. De toelichting moet hier meer zicht op gaan bieden. ATR geeft de staatssecretaris een aantal aandachtspunten mee om de overdracht lastenluw in te richten. ATR adviseert de staatssecretaris tenslotte ook nog om de regeldruk te berekenen en de omvang in de toelichting te verantwoorden.

ATR advies aan Minister van VWS over Wetsvoorstel toegang GGZ tot Wlz