Wet toekomst accountancysector

De kwaliteit van de wettelijke controles blijft achter bij het maatschappelijk wenselijke kwaliteitsniveau. Dat is geconstateerd door de Autoriteit Financiële Markten, de Monitoring Commissie Accountancy, en de door de minister ingestelde Commissie toekomst accountancysector. Daarom stelt het Kabinet wettelijke maatregelen voor.

Dit wetsvoorstel treft drie maatregelen: 1) creëren van een juridische grondslag voor kwaliteitsindicatoren, 2) het versterken van de interne governance van de accountantsorganisaties en 3) het creëren van de bevoegdheid voor de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) om een accountants¬organisatie aan te wijzen als een controlecliënt geen accountantsorganisatie bereid vindt de wettelijke controle te verrichten.

ATR constateert dat de aanhoudende signalen over de tekortschietende kwaliteit van de wettelijke controles de aanleiding vormen voor dit wetsvoorstel. Nut en noodzaak van het voorstel wordt daarmee voldoende onderbouwd.

ATR constateert verder dat bij terugkerende en aanhoudende problemen een goede probleemanalyse hoort. Een onderzoek naar de dieper liggende oorzaken van die problemen is dan gepast. Oorzaken die kunnen verklaren waarom de problemen, ondanks eerdere interventies, blijven bestaan of weer terugkeren. ATR adviseert om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de wettelijke controletaak van accountants te verkleinen, te vereenvoudigen en minder complex te maken.

De vakorganisatie van accountants, de NBA, krijgt de bevoegdheid om een accountantsorganisatie aan te wijzen aan een controlecliënt als het hem niet lukt om een accountantsorganisatie te contracteren. Die aan te wijzen accountants¬organisatie wordt dan in de gelegenheid gesteld om bezwaren tegen die aanwijzing in te brengen als zijn onafhankelijkheid in gevaar zou kunnen komen. ATR constateert dat er ook andere zwaarwegende belangen kunnen zijn. ATR adviseert dat ook daarover bezwaar mag worden gemaakt.

De regeldruk neemt door dit voorstel toe met € 1,4 miljoen per jaar en eenmalig met € 3,3 miljoen.

ATR adviseert het wetsvoorstel niet in te dienen, tenzij met de adviespunten rekening is gehouden.

ATR advies aan de Minister van Financien – Wet toekomst accountancysector