Wet toetsing economie en nationale veiligheid

Dit voorstel richt zich op wijzigingen in zeggenschap of significante invloed in vitale sectoren en in bedrijven die werken met en/of sensitieve technologie produceren. Wijzigingen vinden veelal plaats door financiële transacties zoals investeringen, fusies, overnames. Deze wijzigingen kunnen de continuïteit van dienstverlening van vitale processen bedreigen. Ook kunnen ze de integriteit en exclusiviteit van kennis en informatie aantasten of leiden tot strategische afhankelijkheden. Het voorstel introduceert een toetsingsregime om de risico’s te beheersen. Bedrijven die binnen de reikwijdte van het voorstel vallen, moeten wijzigingen door o.a. investeringen, fusies of overnames melden bij toezichthouder Bureau Toetsing Investeringen (BTI). BTI identificeert vervolgens de risico’s voor de economie en nationale veiligheid en heeft de mogelijkheid om, wanneer risico’s zich voordoen, in te grijpen. Vanuit regeldrukperspectief is van belang dat bedrijven die een melding moeten doen moeten daarvoor aan informatieverplichtingen voldoen. Het betreft hier onder andere verplichtingen voor het aanleveren van contactgegevens, gegevens over de waarde van de activiteit, de staten waarin de verwerver en de doelonderneming activiteiten uitvoeren en de financiering van de activiteit met bijbehorende financieringsbron.

ATR heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat laten weten dat nut en noodzaak van het voorstel afdoende zijn onderbouwd. Het voorstel kiest voor het minst belastende alternatief. En bij het opstellen ervan rekening is gehouden met de werkbaarheid voor de bedrijven die de melding moeten doen. De regeldrukberekening is echter nog niet toereikend. In de berekening is een onjuist (te hoog) tarief voor interne advisering gebruikt. Verder is niet duidelijk op basis waarvan de inschatting van het aantal meldingen dat naar verwachting ieder jaar zal worden gedaan, is gebaseerd. De precieze reikwijdte van het voorstel is nog niet duidelijk. Daarom is het beter om te werken met scenario’s bij het maken van een inschatting van de regeldrukgevolgen. ATR heeft de minister geadviseerd om het voorstel in te dienen nadat met het adviespunt rekening is gehouden.

ATR advies aan de Minister van EZK – Wet toetsing economie en nationale veiligheid