Wet toezicht beheersorganisaties auteursrechten

Op 2 mei 2018 heeft het college van ATR advies uitgebracht over het Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (hierna de Wet toezicht). Het wetsvoorstel versterkt het toezicht op de organisaties die de auteursrechten van derden beheren. In de praktijk zijn dit meestal collectieve beheersorganisaties (cbo’s). In de toekomst kan de toezichthouder onder meer eenvoudiger een aanwijzing geven of een bestuurlijke boete opleggen. En wordt er maatwerk mogelijk in de zwaarte van het toezicht. Dat laatste is gunstig uit oogpunt van regeldruk.

Het College adviseert om het wetsvoorstel in te dienen, nadat de regeldrukparagraaf op een aantal punten is aangevuld. Onder andere vraagt het College om waar nodig de regeldrukeffecten nader te kwantificeren.

ATR advies aan Ministerie van JenV over  Wet toezicht en geschillenbeslechting auteurs- en naburige rechten