Wet uitbannen illegale tabakshandel

ATR heeft op 30 mei 2019 het Wetsvoorstel ontvangen ter goedkeuring en uitvoering van het Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten. Het doel van het wetsvoorstel is het voorkomen en bestrijden van de toenemende handel in illegale tabaksproducten. Handel in illegale tabaksproducten ondermijnt het beleid voor tabaksontmoediging. Die handel omzeilt ook wettelijke maatregelen van de overheid om onder andere kinderen een rook- en tabaksvrije omgeving te bieden. Verder is aannemelijk dat illegale tabaksproducten niet voldoen aan de wettelijke producteisen. Het wetsvoorstel voert een vergunningen- en controlesysteem in voor productieapparatuur en stelt zorgvuldigheidseisen aan de toeleveringsketen van tabak, tabaksproducten en productieapparatuur. Deze eisen zijn aanvullend op het eerder voorgestelde volg- en traceer-systeem voor tabaksproducten. Die maatregelen zijn noodzakelijk door de omvang van de illegale handel, die wordt geschat op 10% van de wereldwijde tabakshandel. Ook in Nederland worden illegale tabaksproducten in toenemende aantallen onderschept.

 

Aan de berekening van de regeldruk ontbreekt nog de regeldruk die voortvloeit uit de verplichting voor het monitoren van de omvang van de verkoop en de verenigbaarheid daarvan met de beoogde markt. ATR adviseert deze regeldruk in beeld te brengen en in de toelichting bij het wetsvoorstel op te nemen.

ATR advies aan de Minister van VWS – Advies wetsvoorstel uitbannen van illegale tabakshandel