Wet verbetering uitvoering toeslagen

De afgelopen jaren hebben zich veel knelpunten in de uitvoering van de toeslagen als de kinderopvangtoeslag voorgedaan. De knelpunten hebben tot vele bewaren en terugvorderingen geleid. Het wetsvoorstel beoogt een aantal knelpunten weg te nemen. Het wetvoorstel biedt de mogelijkheid om een terugvordering van toeslag bij bijzondere omstandigheden te matigen. Er komt ook een doelmatigheidsgrens voor toeslagen waardoor een bedrag lager dan het drempelbedrag (€ 47,-) niet meer wordt teruggevorderd. Verder biedt de wet de mogelijkheid om eerder in gesprek te gaan met de belanghebbende. Zo wordt aan de belanghebbende onder andere de gelegenheid geboden om te reageren op een vast te stellen beschikking. Hij kan in dat geval een zienswijze geven.

ATR laat de staatsecretaris van Financiën weten dat de toelichting niet duidelijk is over welke problemen worden opgelost en de mate waarin dat gebeurt. Bij de toeslaggerechtigden kan het beeld rijzen dat de complexiteit van het stelsel met de wet afneemt. Dat is echter niet het geval. Ook adviseert ATR om bij de toeslaggerechtigden te toetsen of zij de wijzigingen begrijpen en kunnen uitvoeren.

ATR advies aan de Minister van Financiën – Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen