Wet versterken medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs

ATR heeft op 14 augustus 2020 het ‘Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen, de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het versterken van de medezeggenschap en de informatievoorziening aan betrokkenen in het funderend onderwijs’ ontvangen voor toetsing. De internetconsultatie heeft plaatsgevonden van 13 juli tot 11 september 2020. Het wetsvoorstel kent vier onderdelen:

  1. De medezeggenschapsraad in het funderend onderwijs krijgt een instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting.
  2.  De ondersteuningsplanraad krijgt een instemmingsrecht op de meerjarenbegroting behorende bij het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband passend onderwijs.
  3.  Het schoolondersteuningsprofiel van de school wordt jaarlijks vastgesteld en wordt onderdeel van de schoolgids.
  4. De medezeggenschapsraad in het primair onderwijs krijgt een adviesrecht bij de vaststelling van de groepsgrootte.

Het wetsvoorstel beoogt de positie van de medezeggenschaporganen in het funderend onderwijs te versterken en de informatievoorziening aan ouders, leerlingen en personeel te verbeteren. De wetswijzigingen moeten bijdragen aan de intensivering van de dialoog tussen bestuur en medezeggenschap over beleidskeuzes en financiële keuzes die gemaakt (kunnen) worden in het (passend) onderwijs. Ze moeten ook leiden tot meer transparantie over de besteding van de middelen. ATR constateert dat nut en noodzaak van het voorstel voldoende zijn onderbouwd. Het college ziet geen minder belastende alternatieven. En het voorstel besteedt aandacht aan de werkbaarheid van de wetswijzigingen. De gevolgen voor de regeldruk zijn nog niet afdoende in beeld gebracht en berekend. ATR adviseert dit alsnog te doen.

ATR advies aan de Minister van OCW – Wet versterken medezeggenschap