Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs

ATR heeft op 19 juli 2022 Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs ontvangen voor toetsing. De internetconsultatie is gehouden van 19 juli 2022 tot en met 29 september 2022. Het wetsvoorstel is onderdeel van de ‘verbeteraanpak passend onderwijs’ die is voortgekomen uit de evaluatie (2020) van het passend onderwijsbeleid over de periode 2014-2019. Volgens de toelichting is uit deze evaluatie gebleken dat leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte en hun ouders tegen problemen aanlopen, waardoor zij niet altijd adequaat en passend onderwijs krijgen.

Het wetsvoorstel bevat de onderstaande maatregelen:

  • Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte krijgen het recht om hun mening te geven over het ontwikkelingsperspectief dat is opgesteld. Voor Caribisch Nederland gaat het om het handelingsplan voor leerlingen.
  • Het extra ondersteuningsaanbod van een school wordt in de toekomst alleen nog jaarlijks opgenomen in de schoolgids. Het schoolondersteuningsprofiel wordt zodoende geschrapt.
  • De samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor het primair en voortgezet onderwijs krijgen de wettelijke taak om er voor te zorgen dat er een ouder- en jeugdsteunpunt beschikbaar is voor hun regio.

Het college acht nut en noodzaak van de maatregelen over het algemeen voldoende onderbouwd. Het plaatst echter kanttekeningen bij de wettelijke verankering van het ‘hoorrecht’ voor alleen leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Het advies is deze keuze en afbakening nader toe te lichten. Het steunpunt heeft een aanvullende rol, het neemt (wettelijk) geen taken over van het samenwerkingsverband of de scholen. Maar het risico bestaat toch dat de verantwoordelijkheid verschuift van de scholen naar de steunpunten en het aanbod van scholen voor ouders en leerlingen verschraalt. Het college adviseert toe te lichten hoe dit risico wordt beperkt. Daarbij wijst het college op de moeilijkheid om basisondersteuning en extra ondersteuning goed af te bakenen. Deze moeilijkheid brengt met zich mee dat de maatregelen mogelijk niet goed werkbaar zijn voor scholen. Verder moeten de regeldrukgevolgen van het voorstel beter in beeld worden gebracht en nog worden gekwantificeerd.

Het college adviseert het voorstel niet in te dienen, tenzij met de adviespunten rekening is gehouden.

ATR advies aan de minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs