Wet versterking toekomstperspectief publieke omroep

Om de publieke taak in een snel veranderend medialandschap te kunnen blijven vervullen, moet de omroep zich vernieuwen. Het wetsvoorstel dat die vernieuwing mogelijk moet maken, kent daartoe vijf doelstellingen: (1) het versterken van de maatschappelijke worteling en de pluriformiteit van de landelijke publieke omroep; (2) het flexibeler maken van programmering en distributie; (3) het zorgen voor een stabiele financiering; (4) het versterken van de bestuurlijke organisatie; en (5) het geven van meer aandacht voor regionale programmering.

Nut en noodzaak van de maatregelen zijn volgens ATR voldoende onderbouwd, maar de aanpak en visie voor de langere termijn zijn nog niet goed in beeld: het zogenoemde “spoorboekje” ontbreekt nog. ATR adviseert toe te lichten wat de vervolgstappen zullen zijn om de positie van de publieke omroep verder te versterken. Ook adviseert ATR om gevolg te geven aan de aanbeveling van de evaluatiecommissie om te kijken waar het omroepbestel vereenvoudigd kan worden. De beleidsdoorlichting die de minister onlangs heeft aangekondigd, is daar volgens ATR een goede gelegenheid voor. Om de werkbaarheid van het voorstel voor de betrokkenen te verbeteren, adviseert ATR aan te geven wat het te verwachten tijdpad is voor het volledig reclamevrij maken van de publieke omroep en hoe de beslissing daarover tot stand zal worden gebracht. Daarbij adviseert ATR om te verduidelijken wat verstaan moet worden onder “grote sportevenementen”. De gevolgen voor de regeldruk zijn nog niet goed in beeld gebracht. ATR adviseert dit alsnog te doen.

 

ATR-advies aan de minister van OCW – Advies Versterken toekomstperspectief publieke omroep (Mediawet)