Wet werken waar je wilt

De Voorzitter van de Tweede Kamer heeft ATR om advies gevraagd over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet flexibelwerken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt). Het is een initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerleden. Het wijzigt de huidige Wet flexibelwerken. Deze wet biedt aan werknemers de mogelijkheid om hun werkgever te verzoeken om te mogen thuiswerken of meer te gaan werken op een werklocatie van het bedrijf. De wet kent geen afwijzingsgronden als de werkgever het verzoek niet wil honoreren. Het wetsvoorstel brengt hierin verandering. Het verplicht de werkgever om de afwijzing te motiveren en een afwijzing is alleen toegestaan in geval van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Het doel is werknemers meer rechten te geven en te komen tot een betere balans tussen werken thuis en op een werklocatie van het bedrijf.

Het wetsvoorstel kent volgens ATR ernstige tekortkomingen in de probleemstelling, analyse en onderbouwing van de noodzaak tot aanpassing van de wet. De probleemanalyse schiet tekort, omdat niet aannemelijk is gemaakt dat er problemen zijn gelegen in de mate waarin verzoeken worden afgewezen en de gebruikte redenen voor afwijzing van de verzoeken. Evenmin hebben de initiatiefnemers de meerwaarde van introductie van nieuwe afwijzingsgronden boven een toetsing van afwijzingen aan de al bestaande verplichtingen van de werkgever aangetoond. De keuze voor wetgeving sluit ook niet goed aan bij de uitkomsten van de evaluatie van de Wet flexibelwerken. Werknemers ervaren geen belemmeringen in de gesprekken met de werkgever over flexibel werken. De cultuur in een onderneming of instelling is hierin bepalend en niet de wet. Hooguit is er daarom behoefte aan een voorlichtingscampagne om flexibel werken (verder) te promoten. Een minder belastend alternatief is daarom het afzien van wetswijziging. In de toelichting ontbreken verder een beschrijving en een raming van de gevolgen voor de regeldruk van bedrijven, instellingen en werknemers.

ATR advies aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal – Wet werken waar je wilt