Wet wijziging Wet op de lijkbezorging

Op 21 juli 2017 is aan Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) voor advies voorgelegd het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de lijkbezorging. De wijziging maakt het mogelijk om in het vervolg gegevens over de doodsoorzaak langs elektronische weg aan het CBS aan te bieden. De wet verplicht de ontvanger van de gegevens om eisen te stellen aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens die langs de elektronische weg worden aangeleverd.
ATR adviseert de minister van VWS om het wetsvoorstel in te dienen nadat de toelichting op de gevolgen voor de regeldruk is aangepast. Met het wetsvoorstel is een regeldrukvermindering voorzien van bijna € 4 miljoen. ATR vindt dat de toelichting onvoldoende duidelijk maakt waarmee de tijdwinst bij digitale aanlevering kan worden geboekt. ATR adviseert ook om alle doelgroepen (huisartsen, verpleeghuizen en ziekenhuizen) de nieuwe werkwijze te laten testen alvorens deze in te voeren. Ook ziet ATR een alternatief voor de wijze waarop de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens kunnen worden geborgd. Dat zou met behulp van een ICT-protocol en standaard kunnen. Zo kan een verscheidenheid aan deeloplossingen voor de overdracht van de gegevens worden voorkomen.

ATR advies over Wet wijziging Wet op de lijkbezorging

De consultatieversie van het ontwerpbesluit Wet Wijziging op lijkenbezorging