Wetsvoorstel doorbraakaanpak onderwijs en jeugdhulp

ATR heeft op 13 november 2020 het Wetsvoorstel doorbraakaanpak onderwijs en jeugdhulp ontvangen voor advisering. De beoogde datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 augustus 2022.

Als gevolg van de invoering van passend onderwijs was een daling verwacht van het aantal het aantal ‘thuiszitters’, maar dat aantal nam juist toe. In het schooljaar 2018-2019 zaten ruim 4500 kinderen en jongeren langer dan drie maanden zonder onderwijs thuis zonder dat ze waren vrijgesteld van de leerplicht. Het wetsvoorstel beoogt om een duidelijke, effectieve overlegstructuur te creëren die dit (langdurig) thuiszitten kan helpen voorkomen en verkorten.

Uitwisseling van verzuimgegevens; doorbraakaanpak onderwijs en jeugdhulp
Samenwerkingsverbanden passend onderwijs moeten verzuim en thuiszitten helpen voorkomen en terugdringen. Het wetsvoorstel regelt dat zij toegang tot het verzuimregister krijgen (via DUO) en daarmee de beschikking over verzuimgegevens van de scholen die bij hen zijn aangesloten. Het wetsvoorstel creëert verder een verplichting voor samenwerkingsverbanden en gemeenten om gezamenlijk (in een ‘doorbraakaanpak’) vast te leggen en af te spreken hoe zij handelen in het geval er sprake is van verzuim die het gevolg is van het ontbreken van een passende plaats in het onderwijs.

ATR acht nut en noodzaak van de maatregelen voldoende onderbouwd. Daarbij zijn diverse alternatieven overwogen en beargumenteerd niet gekozen. ATR heeft wel enkele adviespunten met betrekking tot de werkbaarheid en de regeldruk. Het college adviseert te verduidelijken of en wanneer scholen, leerkrachten, ouders en leerlingen een beroep kunnen doen op de doorbraakaanpak. ATR adviseert ook om ter voorbereiding op de implementatie van het wetsvoorstel met scholen, leerkrachten, samenwerkingsverbanden en gemeenten te inventariseren of zij voldoende en adequaat zijn toegerust om aan de wettelijke verplichtingen en verwachtingen van ouders en leerlingen te kunnen voldoen. Hierbij adviseert ATR om met de samenwerkingsverbanden en gemeenten inzichtelijk te maken wat de wettelijke verplichtingen betekenen met het oog op de (ervaren) regeldruk. De gevolgen voor de regeldruk zijn nog niet volledig in beeld gebracht in de toelichting bij het wetsvoorstel, ATR adviseert dit alsnog te doen, conform de Rijksbreed geldende systematiek.

ATR advies aan de Minister van OCW – Wetsvoorstel doorbraakaanpak onderwijs en jeugdzorg