Wetsvoorstel elektronische publicatie bekendmakingen en mededelingen

Op 29 juni 2018 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) het wetsvoorstel elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing.
Het wetsvoorstel bepaalt dat alle algemene bekendmakingen van de overheid voor burgers en bedrijven digitaal toegankelijk worden. Het systeem van publicatie verloopt nu nog deels elektronisch via verschillende websites en verschillende dag- nieuws en huis-aan-huisbladen. Als gevolg van het wetsvoorstel kunnen burgers en bedrijven in de toekomst digitaal kennisnemen van alle bekendmakingen over bijvoorbeeld vergunningverlening en veranderingen in bestemmingsplannen. Achterliggende informatie, die op dit moment vaak fysiek ter inzage ligt, zal in de toekomst ook digitaal toegankelijk worden. Verder regelt het wetsvoorstel een aansluiting voor personen op de emailservice van lokale bekendmakingen. Daarmee worden mensen geïnformeerd over lokale bekendmakingen die van belang zijn voor de eigen leefomgeving.

ATR constateert dat nut en noodzaak van het voorstel voldoende zijn onderbouwd. Wel adviseert ATR om de effecten van het wetsvoorstel te monitoren en uiterlijk binnen 2 jaar te evalueren en daarmee te bepalen of wijzigingen noodzakelijk zijn om de doelen van de wet te realiseren.
Het college constateert dat een minder belastend alternatief mogelijk is voor mensen die voor meerdere adressen gebruik willen maken van de emailservice. In de huidige situatie dient de aanmeldprocedure per adres volledig doorlopen te worden. Door gebruik te maken van eerder vastgelegde gegevens, kan dit efficiënter worden voor gebruikers die de informatie willen ontvangen over lokale bekendmakingen bij meerdere adressen.

Verder adviseert ATR om de werkbaarheid van het systeem te verbeteren. Het college ziet daarvoor verschillende mogelijkheden. Zo is het van belang dat duidelijke informatie beschikbaar is over alle type besluiten. Niet voor alle burgers is bijvoorbeeld duidelijk wat een ontgrondingenvergunning is of een gebruiksvergunning. Verder adviseert ATR om van overheidswege een inhoudelijke effect-indicatie aan te geven van lokale bekendmakingen. De overheid kan bij veel besluiten namelijk beter inschatten wat de te verwachten effecten zullen zijn op de omgeving. Om het systeem voor burgers efficiënter in te richten, adviseert ATR om gebruikers zelf de frequentie van e-mails te laten instellen. Tevens adviseert ATR om een uniforme mogelijkheid te bieden voor bezwaar en beroep, die één-op-één gekoppeld is aan de publicatie van de bekendmaking.

Het college constateert dat de regeldrukgevolgen conform de Rijksbrede methodiek in beeld zijn gebracht, maar ziet wel mogelijkheden voor verduidelijking. Bijvoorbeeld over het aantal e-mailservice-accounts dat nu en in de toekomst gebruik zal worden. Tot slot adviseert ATR om potentiële baten explicieter in de toelichting uit te werken. Zo kan het nieuwe systeem bijdragen aan participatiemogelijkheden en maakt het informatievoorziening op maat beter mogelijk.

Brief ATR over het wetsvoorstel elektronische publicatie bekendmakingen en mededelingen