Wetsvoorstel en besluit aanvullende middelen voor het MBO

ATR heeft op 29 november 2018 het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) ontvangen. Dit voorstel voorziet in een verruiming van de wettelijke grondslag voor de verstrekking van aanvullende middelen aan mbo-instellingen. Het is de bedoeling hiervoor jaarlijks een bedrag van circa 10 miljoen te reserveren binnen het mbo-macrobudget. Het bedrag dat in het desbetreffende kalenderjaar niet wordt besteed, wordt weer toegevoegd aan het macrobudget voor het mbo. Dit wordt geregeld in het besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB, dat ATR tegelijk met het wetsvoorstel heeft ontvangen.

ATR constateert dat nut en noodzaak van de maatregelen zijn onderbouwd. Om de reservering van 10 miljoen mogelijk te maken, wordt het jaarlijkse mbo-macrobudget op voorhand verlaagd met dat bedrag. Vervolgens vindt er ieder kalenderjaar een herberekening plaats om de eventueel niet-bestede middelen weer toe te voegen aan het mbo-macrobudget. Als het landelijk beschikbare budget wordt opgehoogd, ontvangen de individuele mbo-instellingen een aangepaste beschikking. Uit de toelichting blijkt niet of er is gekeken naar eventueel minder belastende alternatieven voor deze aanpak, los van de jaarlijkse begrotings- en bekostigingssystematiek voor het mbo, waardoor de jaarlijkse wijzigingen (en onzekerheden) in het budget achterwege kunnen blijven. ATR adviseert aan te geven of en naar welke eventueel minder belastende alternatieven voor de mbo-instellingen is gekeken en waarom deze niet zijn gekozen.

Het college constateert dat is gekeken naar de werkbaarheid van de maatregelen. Uit de toelichting blijkt dat een mbo-instelling een aanvraag moet indienen bij de minister als deze aanvullende middelen wil ontvangen. De aanvraag moet vergezeld gaan van een financiële onderbouwing van het gevraagde bedrag en een toelichting. Aan welke (vorm)vereisten deze aanvraag eventueel moet voldoen blijkt echter niet uit de wet- en regelgeving en de toelichting bij het wetsvoorstel. ATR adviseert dit in de toelichting te verduidelijken. De gevolgen voor de regeldruk zijn in beeld gebracht en berekend.

ATR advies aan de Minister  van OCW over Aanvullende middelen mbo