Wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen

Op 26 juni 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het Wetsvoorstel Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet.

Om de betaalbaarheid van huurwoningen te bevorderen, te zorgen voor een reële verhouding tussen huurprijs en kwaliteit van de woning en om doorstroming te stimuleren, bevat het wetsvoorstel vier maatregelen die het doelmatiger toewijzen van DAEB-woningen naar huishoudenstypen en ruimere huurverhogings-mogelijkheden aan verhuurders mogelijk maken. Het college constateert dat nut en noodzaak van het wetsvoorstel aangetoond zijn.

Het voorstel verlaagt de drempel voor verhuurders om tijdelijke huurkortingen te geven, als de situatie van de huurder daartoe aanleiding geeft. Een alternatief zou zijn dat de huurder (hogere) huurtoeslag zou krijgen. Het college constateert dat de toelichting niet ingaat op dit alternatief. Het college adviseert om dit alsnog te doen.

Met de maatregel differentiatie in DAEB-inkomensgrenzen wordt niet alleen beoogd de betaalbaarheid van woningen binnen de huursector te verbeteren, maar ook de beschikbaarheid. Het is echter niet duidelijk op welke wijze deze maatregel bijdraagt aan het oplossen van het grote tekort aan sociale huurwoningen. Het advies is om dit nader te onderbouwen. Verder verlaagt voorstel de inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens (van € 38.035 naar € 35.000). Dit heeft tot gevolg dat ongeveer 64.000 eenpersoonshuishoudens niet meer tot de primaire doelgroep van de woningcorporaties gaan behoren. Het college is van mening dat voor deze groep een werkbare oplossing gezocht moet worden, bijvoorbeeld door het instellen van een overgangsperiode.

Tot slot behoeft de regeldruk paragraaf aanvulling. Het college acht het onder andere van belang dat in de regeldrukparagraaf ook een totaaloverzicht op wordt genomen van de incidentele en structurele regeldruk voor huurders en verhuurders.

 

ATR-advies aan de minister van BZK – Wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen