Wetsvoorstel internationalisering in balans onvoldoende uitgewerkt

Het is goed te verdedigen de negatieve effecten van de sterk toegenomen internationalisering van het Nederlandse hoger onderwijs tegen te gaan. De voorgestelde maatregelen om dat te bereiken zijn echter onvoldoende uitgewerkt. Het wetsvoorstel zou beter inzichtelijk moeten maken welk effect de voorgestelde maatregelen hebben. Ook vraagt de inschatting van de regeldruk een opwaartse bijstelling. Dat schrijft ATR in een advies aan de minister van Onderwijs.

Concrete doelstellingen ontbreken

Sinds 2015 is het aantal studenten in het Nederlandse hoger onderwijs sterk toegenomen. Het aantal anderstalige studies zet de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en het behoud van de Nederlandse taal onder druk. Een herbezinning moet de negatieve gevolgen van de internationalisering tegengaan. Zo stelt het ministerie onder meer voor om anderstalige opleidingen een doelmatigheidstoets te laten doorlopen. Concrete doelstellingen voor het terugdringen van de instroom van internationale studenten en het vergroten van het opleidingsaanbod in het Nederlands zijn echter niet benoemd. Bovendien zijn er vraagtekens bij de praktische werkbaarheid van de voorgestelde toets.

Inspanningsverplichting voor studenten aan een anderstalige opleiding

Het wetsvoorstel introduceert ook een inspanningsverplichting voor alle studenten

die een anderstalige opleiding volgen. Van hen wordt verwacht dat ze werken aan de Nederlandse taalvaardigheid. De vraag is hoe doeltreffend en zinvol een dergelijke generaliserende verplichting is. ATR adviseert dan ook om te kijken naar een minder belastende aanpak, aansluitend de mogelijkheden die de onderwijsinstellingen al bieden.

Gevolgen voor de regeldruk

De gevolgen voor de regeldruk zijn in beeld gebracht en gekwantificeerd. Er zijn echter wel enkele aanpassingen nodig in de regeldrukparagraaf. ATR concludeert dat de regeldrukkosten op onderdelen te laag zijn ingeschat.

De formele titel van dit wetsvoorstel is Voorstel van wet tot wijzing van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het stellen van voorschriften ten aanzien van de regie op het doelmatig anderstalig onderwijsaanbod (Wet internationalisering in balans)

ATR advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – Wetsvoorstel internationalisering in balans.