Wetsvoorstel Nationale Studentenenquête (NSE)

ATR heeft op 15 juli 2019 het wetsvoorstel ontvangen voor wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de Nationale Studentenenquête (NSE).

Vanaf 2008 wordt in het hoger onderwijs de NSE afgenomen. De komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft ertoe geleid dat instellingen zich voor de NSE 2018-2019 genoodzaakt zagen minder gegevens dan voorheen aan te leveren. Het wetsvoorstel beoogt te voorzien in een “eenduidige juridische grondslag” voor het hoger onderwijs om gegevens aan te leveren voor de NSE. Het wetsvoorstel is tegelijkertijd voorgelegd voor advisering aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

ATR constateert dat er aandacht is besteed aan nut en noodzaak van het voorstel. Het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens is van doorslaggevende betekenis om nut en noodzaak van de wettelijke verplichtingen te kunnen bepalen. ATR constateert ook dat in het geval van de Nationale studentenenquête beargumenteerd niet is gekozen voor een eventueel minder belastend alternatief, namelijk het uitvoeren van de enquête op basis van minder gegevens.

De beoogde inwerkingtreding is op 1 april 2020, zodat in het studiejaar 2019-2020 nog een enquête onder studenten afgenomen kan worden. Hiermee wordt afgeweken van de vaste verandermomenten voor het hoger onderwijs, zonder dat echter duidelijk is op welke gronden wordt afgeweken van de verplichting om wetgeving in te laten gaan op vaste verandermomenten. ATR adviseert dit alsnog te doen. Verder geeft het college in overweging om de Nationale Studentenenquête eenmaal in de twee jaar te houden, vooral met het oog op de belasting voor de kleine(re) onderwijsinstellingen en de snelle invoeringsdatum van 1 april 2020. En ATR adviseert ook om duidelijkheid te geven over wat er gebeurt als  de datum van 1 april 2020 voor de inwerkingtreding van het wetsvoorstel niet wordt gehaald. De gevolgen voor de regeldruk ten slotte zijn nog niet volledig in beeld gebracht en gekwantificeerd. ATR adviseert dit alsnog te doen.

 

 ATR-advies aan de minister van OCW – Wetsvoorstel Nationale studentenenquête