Advies wetsvoorstel huisvesting primair en voortgezet onderwijs

Met dit voorstel wil het kabinet bereiken dat schoolgebouwen beter worden onderhouden. Ook moet het binnenklimaat in scholen gezonder worden. Het voorstel verplicht basis- en middelbare scholen om een meerjarig onderhoudsplan te maken. Bovendien krijgen zij een inspanningsverplichting voor het verbeteren van het binnenklimaat. In zijn advies schrijft ATR dat deze inspanningsverplichting niet veel toevoegt aan de bestaande wettelijke verplichtingen om voor een goede en gezonde werkomgeving te zorgen. Het zou beter zijn de inspanningsverplichting te schrappen en schoolbesturen beter te informeren over de bestaande verplichtingen.

 

Regeldrukgevolgen

Daarnaast vraagt het voorstel aanvulling van de onderbouwing van de regeldrukgevolgen. De regeldrukparagraaf bevat ten onrechte niet de regeldrukgevolgen voor scholen. Terwijl het voorstel nieuwe verplichtingen bevat die leiden tot regeldruk. ATR adviseert deze gevolgen in beeld te brengen en in het voorstel te kwantificeren.

 

Klimaatdoelstellingen

Volgens het kabinet ligt op dit moment het vervangingstempo voor schoolgebouwen te laag: met het huidige tempo lijkt het niet haalbaar om de klimaatdoelstellingen op tijd te halen. Het wetsvoorstel moet ertoe leiden dat schoolgebouwen beter worden onderhouden en sneller duurzaam worden gemaakt. Schoolbesturen moeten een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opstellen. Gemeenten worden verplicht een integraal huisvestingsplan op te stellen en ter kennis te brengen van de minister. Nut en noodzaak van die maatregelen zijn in het voorstel voldoende onderbouwd. ATR vraagt zich wel af waarom gemeenten hun integrale huisvestingsplannen naar de minister moeten sturen. Niet duidelijk is hoe dit zich verhoudt tot de verdeling van verantwoordelijkheden tussen Rijk en gemeenten.

 

Advies aan de minister voor primair en voortgezet onderwijs – Wetsvoorstel onderwijshuisvesting po en vo