Wetsvoorstel terugdringen verzuim

ATR heeft op 12 september 2022 het Wetsvoorstel terugdringen verzuim ontvangen voor toetsing. De internetconsultatie is gehouden van 19 juli 2022 tot 23 september 2022.

Het wetsvoorstel regelt dat scholen en instellingen verzuimbeleid opstellen en alle soorten verzuim registeren. Verder krijgen samenwerkingsverbanden passend onderwijs een wettelijke taak bij het terugdringen van verzuim.  De procedure van een vrijstelling op grond van artikel 5 onder a van de Leerplichtwet wordt aangepast. Artsen moeten gebruik maken van een onderwijskundig oordeel. En tijdelijke vrijstellingen kunnen worden verleend voor een periode langer dan 1 jaar.

Het college acht de noodzaak van het nemen van maatregelen over het algemeen voldoende onderbouwd. Concrete doelstellingen ontbreken echter, zodat niet duidelijk is welk maatschappelijk effect precies wordt beoogd en in welke mate dit zal worden gerealiseerd. Verder is niet duidelijk of het voorstel werkbaar is voor betrokken partijen en scholen en professionals voldoende zijn toegerust voor de extra registratieverplichtingen. De regeldrukgevolgen van het voorstel zijn niet volledig beschreven. De regeldrukkosten zijn nog niet berekend.

Het voorgaande betekent dat het niet goed mogelijk is (voor de wetgever) om tot een goed onderbouwd oordeel te komen over de proportionaliteit van de regeldrukgevolgen van het voorstel. Daarom adviseert het college om het voorstel niet in te dienen.

 

ATR advies aan de minister van OCW – Wetsvoorstel terugdringen verzuim