Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet basisregistratie personen

Op 15 juli is het wijzigingsvoorstel voor de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) voor internetconsultatie opengesteld. Met het wijzigingsvoorstel wordt de vrijwillige mogelijkheid gecreëerd voor één of beide ouders om een levenloos geboren kind te laten registeren in de BRP. Het wijzigingsvoorstel is een aanvulling op de mogelijkheid om voor het levenloos geboren kind een akte van de burgerlijke stand te laten opmaken. Door registratie van het levenloos geboren kind in de BRP worden de gegevens van het kind voor ouders zichtbaar op uittreksels van de persoonslijst van de ouder(s) uit de BRP en via Mijnoverheid.nl. Met het voorstel wordt tegemoet gekomen aan de wens van ouders van een levenloos geboren kind, om het feitelijk bestaan van het kind nadrukkelijker (van overheidswege) te erkennen via vermelding in de BRP.

Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) adviseert om in de toelichting bij het voorstel te verduidelijken dat de registratie in de BRP digitaal door ouders kan worden aangevraagd. Het voorstel biedt deze mogelijkheid indien ouders eerder al een akte bij de burgerlijke stand hebben laten opmaken. De digitale aanvraagmogelijkheid is echter niet voor alle partijen duidelijk omdat in het voorstel wordt gesproken over een “schriftelijke aanvraag”.
ATR adviseert daarnaast om ook in die situaties waarin niet eerder een akte is opgemaakt, een digitale aanvraagmogelijkheid te creëren voor registratie in de BRP. Hierdoor kan regeldruk voor ouders worden beperkt.

Ook adviseert ATR om bij de uitwerking van het voorstel te waarborgen dat geen onnodige gegevens worden opgevraagd bij ouders die een levenloos geboren kind willen laten registreren. Als bijvoorbeeld eerder al een akte bij de burgerlijke stand is opgemaakt van het levenloos geboren kind behoeft deze volgens ATR niet nog eens als indieningsvereiste te worden opgevraagd bij ouders. De overheid beschikt immers al over deze akte en kan deze – mogelijk na toestemming van de ouder(s) – hergebruiken voor de registratie in de BRP. Tot slot adviseert ATR om in de toelichting bij het voorstel de (beperkte) regeldrukgevolgen in beeld te brengen.

ATR advies over Wijzigingsvoorstel Wet BRP bij registratie levenloos geboren kind