Wetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium

ATR heeft op 25 maart 2020 het wetsvoorstel ontvangen voor “wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium”. Het voorstel is voor internetconsulatie aangeboden van 25 maart tot 21 april 2020.

Het wetsvoorstel is een reactie op tekortkomingen in het huidige bestuurlijk instrumentarium. Aanleidingen vormden een paar recente gevallen, waaruit bleek dat er “onvoldoende [kan] worden ingegrepen in het funderend onderwijs en het mbo” als er sprake is van invloeden op het onderwijs die niet in overeenstemming zijn met de “kernwaarden van democratische rechtsstaat”. Het wetsvoorstel regelt diverse maatregelen om het handhavingsinstrumentarium uit breiden, waaronder de ‘spoedaanwijzing’, zodat onder voorwaarden in urgente situaties snel kan worden ingegrepen. Maar in de toelichting wordt niet duidelijk of en hoe aan dit instrument verder vorm gegeven zal worden. ATR adviseert dit toe te lichten in het voorstel.

Voor de werkbaarheid, en de gevolgen voor de regeldruk, is de verplichting voor bekostigde en niet-bekostigde mbo-instellingen om het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef te bevorderen van belang. Het niet voldoen aan of naleven van de verplichting kan forse consequenties hebben voor een mbo-instelling. ATR adviseert te verduidelijken wanneer en op welke wijze deze verplichting voor de mbo-instellingen wordt gerealiseerd. ATR adviseert ook om de bekostigde en niet-bekostigde mbo-instellingen expliciet te betrekken bij de voorgenomen maatregelen. De gevolgen voor de regeldruk zijn nog niet in beeld gebracht. ATR adviseert dit alsnog te doen, en het wetsvoorstel in te dienen nadat rekening is gehouden met de adviespunten.

Het wetsvoorstel is aangeboden namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en namens de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Het ATR-advies is daarom naar beide ministers gestuurd.

ATR advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap OCW – Wetsvoorstel uitbr. best. handhavingsinstrumentarium

ATR advies Aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media – Wetsvoorstel uitbr. best. handhavingsinstrumentarium