Wetsvoorstel uitreiken van een schooldiploma in het praktijkonderwijs

Op dit moment bepaalt het bevoegd gezag van een school of het schooldiploma’s uitreikt aan de leerlingen en hoe dat diploma is vormgegeven. Het merendeel van scholen reikt op dit moment schooldiploma’s uit. Daarvoor wordt sinds het voorjaar van 2019 een model gebruikt dat door de Sectorraad Praktijkonderwijs is ontworpen en ter beschikking is gesteld. Er zijn ongeveer 175 scholen voor praktijkonderwijs met in totaal ongeveer 30.000 leerlingen tussen de 12 en 18 jaar oud.

Maar er zijn ook scholen die geen schooldiploma uitreiken aan leerlingen die het praktijkonderwijs succesvol hebben afgerond. Volgens de toelichting bij het wetsvoorstel bestaat er grote behoefte aan eenduidige erkenning van hetgeen de leerlingen binnen het praktijkonderwijs hebben geleerd. Dit wetsvoorstel regelt dat alle scholen een schooldiploma moeten uitreiken aan leerlingen die het praktijkonderwijs succesvol afronden. Leerlingen die een deel van het programma hebben voltooid, ontvangen een verklaring.

Het uiteindelijke model voor het schooldiploma wordt bij ministeriële regeling vastgesteld. Daarbij wordt zoveel mogelijk uitgaan van het model van de Sectorraad Praktijkonderwijs. Alle scholen moeten een reglement opstellen, waarin bepaald wordt aan welke eisen de leerling moet voldoen om het praktijkonderwijs succesvol af te ronden en vervolgens het schooldiploma te ontvangen. Gelet op de beoogde eenduidigheid en de werkbaarheid van het voorstel, adviseert ATR verder toe te lichten hoe het uiteindelijke model van het schooldiploma tot stand zal worden gebracht. ATR adviseert ook om toe te lichten welke kaders en/of richtlijnen voor scholen gaan gelden bij het opstellen van het vereiste reglement.

Het voorstel bevat een paragraaf waarin de lasten voor scholen zijn gekwantificeerd voor het vormgeven van het portfolio en het opstellen van het reglement. Maar andere aspecten met eventuele gevolgen voor de regeldruk zijn in de paragraaf nog niet uitgewerkt. ATR adviseert dit alsnog te doen.

ATR advies aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media – Wetsvoorstel schooldiploma Praktijkonderwijs