Wetsvoorstel van school naar duurzaam werk

Om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt nog beter te kunnen ondersteunen, krijgen mbo-instellingen de verplichting en mogelijkheid om studenten extra loopbaanbegeleiding te bieden. Deze begeleiding kan dan gegeven worden in de laatste fase van de opleiding tot één jaar na het behalen van het diploma. Met oog op duidelijkheid voor alle betrokkenen, zou het goed zijn ook voor het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs de loopbaanbegeleiding goed en eenduidig te regelen. Dat schrijft ATR in een advies aan de minister van Onderwijs.

Doel en doelgroep

De kans op werk voor bepaalde groepen jongeren structureel loopt achter ten  opzichte van andere groepen, ongeacht de stand van de economie. Zij zijn vaker werkloos, doen een groter beroep op sociale voorzieningen en de zorg en hebben een grotere kans om in criminaliteit te vervallen. Het wetsvoorstel heeft als doel hen te begeleiden bij de overgang van school naar werk en bij het behouden van werk bij (dreigende) werkloosheid.

Loopbaanbegeleiding voor jongeren

Daarom wordt de loopbaanbegeleiding tijdens en na diplomering voor mbo-studenten uitgebreid. En de leeftijd van jongeren die op ondersteuning kunnen rekenen wordt verhoogd van 23 naar 27 jaar. In het voortgezet speciaal onderwijs bestaat er al een beperkte wettelijke nazorgplicht. In het praktijkonderwijs wordt in veel gevallen wel nazorg geboden, er geldt op dit moment echter nog geen wettelijke nazorgplicht. Voor ouders en leerlingen is het daarom mogelijk niet altijd duidelijk op welke (mate van) loopbaanbegeleiding zij kunnen rekenen.

Gevolgen voor de regeldruk

De gevolgen voor de regeldruk voor het bekostigd onderwijs zijn kwalitatief en kwantitatief goed in beeld gebracht, maar er zijn enkele aanpassingen nodig in de regeldrukparagraaf.

Advies Min OCW Wetsvoorstel van school naar duurzaam werk