Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

ATR heeft op 26 februari 2020 het wetsvoorstel ‘vereenvoudiging bekostiging po’ ontvangen voor toetsing. De internetconsultatie heeft plaatsgevonden van 27 februari tot 29 april 2020. De vereenvoudigde bekostiging is voorzien per 1 januari 2023.
Volgens de toelichting is in 2014 is met de PO-Raad afgesproken om te verkennen hoe een transparant, eenvoudig en voorspelbaar bekostigingsmodel eruit zou kunnen zien. Mede op basis van de analyses van de Onderwijsraad, de Algemene Rekenkamer en Oberon is vastgesteld wat de belangrijkste problemen zijn van de huidige bekostigingssystematiek, aldus de toelichting. Samengevat zijn dat de complexiteit, de onbedoeld sturende werking en de onvoorspelbaarheid voor de scholen van de te ontvangen bekostiging. De onzekerheid van de bekostiging leidt onder andere tot vorming van (hoge) financiële reserves.

Daarnaast is het voor de Tweede Kamer onduidelijk gebleken of en hoe (extra) publieke middelen aan de door de Tweede Kamer beoogde beleidsprioriteiten worden uitgegeven en wat het effect is van deze investeringen. Na afweging van verschillende bekostigingsmethoden door de Onderwijsraad, is besloten de huidige bekostigingsvorm (lumpsum) te handhaven en te vereenvoudigen. ATR constateert dat nut en noodzaak van het wetsvoorstel voldoende zijn onderbouwd. Met de beoogde vereenvoudigingen binnen de bestaande bekostigingssystematiek, is gekozen voor (mogelijk) minder belastende alternatieven.

De adviespunten van ATR betreffen met name de werkbaarheid van de voorgestelde vereenvoudigingen en de monitoring en evaluatie van het wetsvoorstel. Het advies wijst met name op de complexiteit van de bekostigingssystematiek. Het college adviseert onder meer om te onderzoeken wat de relatie in de toekomst moet zijn tussen de basisbekostiging en de aanvullende en/of bijzondere bekostiging. Ook wijst het college er op dat het alleen mogelijk is om een volledig beeld te krijgen van de effecten van de vereenvoudiging van de bekostiging, als ook de effecten voor de financiële verantwoording door de schoolbesturen een plaats krijgen in de monitoring en de evaluatie.
De gevolgen voor de regeldruk zijn in beeld gebracht en berekend. ATR adviseert het wetsvoorstel in te dienen, nadat met de adviespunten rekening is gehouden.

ATR advies aan de minister van B&VO – Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging po