Wetsvoorstel versterking Groningen

Door de gaswinning uit het Groningenveld ontstaan aardbevingen met ingrijpende gevolgen voor de bewoners van Groningen. In maart 2018 heeft het kabinet daarom besloten om de gaswinning in het Groningenveld zo snel als mogelijk volledig te beëindigen. Uit onvrede van de Groningers met de schadeafhandeling door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is in 2018 de schadeafhandeling overgenomen als overheidstaak. Het onderhavige wetsvoorstel regelt in aanvulling daarop nu ook de publieke aanpak en sturing van de versterkingsopgave van gebouwen in de Groningse gemeenten Appingedam, Delfzijl, Groningen, Het Hogeland, Loppersum, Midden-Groningen en Oldambt.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is voortaan verantwoordelijk voor de versterkingsoperatie en de betrokken gemeenten krijgen een formele en essentiële rol in de versterkingsopgave. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) wordt omgevormd tot uitvoeringsorganisatie. De instelling van het Adviescollege Veilig Groningen moet borgen dat onafhankelijk en op basis van expertise kan worden vastgesteld wat voor de veiligheid nodig is aan maatregelen. De eigenaar moet een belangrijke stem krijgen in het bepalen van de versterking van zijn gebouw. Het wetsvoorstel bevat verder ook een heffingsgrondslag om alle kosten van de versterking in rekening te brengen bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Deze komt overeen met de huidige contractuele verplichting van de NAM om de kosten voor versterking te vergoeden.

ATR constateert dat nut en noodzaak van het wetsvoorstel zijn onderbouwd. Of het voorstel daadwerkelijk gaat leiden tot de beoogde versnelling van de versterkingsopgave, zal in de praktijk moeten blijken. De opgave is complex en een eigenaar van een gebouw krijgt in het proces te maken met meerdere organisaties, waaronder de gemeente, Nationaal Coördinator Groningen en de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). ATR adviseert daarom inzichtelijk te maken of de oprichting van één uitvoeringsorganisatie (één loket) is overwogen voor het begeleiden van burgers bij schade-afhandelingen en de versterkingsopgave. Sommige onderdelen zijn nog onvoldoende uitgewerkt en kunnen leiden tot onduidelijkheden en onzekerheden bij de uitvoering. Om het proces te vereenvoudigen en te versnellen, adviseert ATR onder meer om te onderzoeken hoe het ‘normbesluit’ en het ‘versterkingsbesluit’ in de praktijk gecombineerd kunnen worden. De mogelijke totale impact van het wetsvoorstel voor het bedrijfsleven (MKB) en de burgers is nog niet helemaal in beeld gebracht. ATR wijst op de MKB-toets, en adviseert om aan de hand van de ‘doenvermogentoets’ zicht te krijgen op of het voorstel ‘doenlijk’ is voor burgers. In het wetsvoorstel is geen regeldrukparagraaf opgenomen. ATR adviseert dit alsnog te doen. ATR adviseert tot slot om het wetsvoorstel niet in te dienen tenzij met de adviespunten rekening is gehouden.

ATR advies aan de Minister  van EZK – Wetsvoorstel versterking Groningen