Wetsvoorstel wijziging Leerplichtwet

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft op 31 augustus het “Voorstel van Wet houdende wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Leerplichtwet BES en enige andere onderwijswetten in verband met het aanscherpen van de procedure voor vrijstelling op lichamelijke of psychische gronden” ontvangen voor toetsing. De internetconsultatie is gehouden van 1 september 2020 tot en met 1 oktober 2020.

Als gevolg van de invoering van passend onderwijs was een daling verwacht van het aantal vrijstellingen van de leerplicht op lichamelijke of psychische gronden. Maar het aantal vrijstellingen is de afgelopen tien jaar juist toegenomen. In het schooljaar 2010-2011 werd 3.100 keer een beroep gedaan op een vrijstelling. In het schooljaar 2018-2019 was dit aantal opgelopen tot 6.000.

Er zijn problemen gesignaleerd in de aanvraagprocedure van een vrijstelling die een vermindering van het aantal vrijstellingen mogelijk belemmeren. Het wetsvoorstel regelt daarom dat bij de beoordeling door een arts van een verzoek om vrijstelling van de leerplicht op lichamelijke of psychische gronden ook de onderwijskundige benaderingswijze wordt betrokken. Ook wordt voorgesteld de huidige tweedeling tussen enerzijds de vrijstelling voor één jaar en anderzijds de vrijstelling voor de duur van de gehele leerplichtige leeftijd, te laten vervallen. In plaats daarvan moet de arts aangeven voor welke periode hij/zij het kind niet in staat acht om onderwijs te volgen op een school. De ontwikkelingen binnen het onderwijs of de zorg maken dat een heroverweging van de vrijstelling na en bepaalde periode noodzakelijk is, aldus de toelichting. Voor bestaande vrijstellingen verandert er niets.

ATR constateert dat nu en noodzaak van het voorstel voldoende zijn onderbouwd, maar adviseert in te gaan op de mogelijk minder belastende alternatieven voor de ontheffingsprocedure binnen het onderwijsstelsel om jongeren te ondersteunen, bijvoorbeeld aanpassing van de verplichte onderwijstijd. ATR adviseert ook om te verduidelijken of en hoe ouders of verzorgers betrokken worden bij het onderwijskundig advies dat wordt gevraagd van het samenwerkingsverband. De gevolgen voor de regeldruk zijn nog niet volledig in beeld gebracht, ATR adviseert dit alsnog te doen.

ATR advies aan de Minister van OCW – Wetsvoorstel wijziging Leerplichtwet