Wetsvoorstel wijziging wet op het bevolkingsonderzoek

Op 22 oktober 2018 is ATR verzocht om over de wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek te adviseren. De wet gaat een nieuw kader bieden voor de bescherming van burgers bij bevolkingsonderzoeken. Bevolkingsonderzoeken zullen in het vervolg in drie categorieën worden ingedeeld. Aan deze indeling in categorieën verbindt het wetsvoorstel een oplopende mate van kwaliteitsborging en toezicht. Aan het aanbieden en verrichten van een bevolkingsonderzoek uit de eerste categorie verbindt de wet geen nadere regels. Bevolkingsonderzoeken uit de tweede categorie kunnen worden aangeboden en verricht voor zover deze voldoen aan beroepsnormen en de bijbehorende kwaliteitseisen zoals die van een professionele standaard. Als er nog geen professionele standaard geldt, valt het bevolkingsonderzoek onder de vergunningplicht zoals die geldt voor de derde categorie. Bevolkingsonderzoeken uit de derde categorie mogen alleen worden aangeboden en verricht wanneer hiervoor een vergunning is verleend.

ATR laat in een brief aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten dat een minder belastend alternatief onbesproken blijft. Dat is het afzien van de vergunningplicht en het volstaan met de huidige wettelijke waarborgen als een BIG-registratie voor het uitvoerend personeel en de professionele standaarden. Een expliciete afweging van dit alternatief is nodig. De gevolgen voor de regeldruk zijn afdoende in beeld gebracht. Het wetsvoorstel leidt tot een toename van de regeldruk met € 75.600,-.

 

Advies Wetsvoorstel wijziging Wet op het bevolkingsonderzoek