Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer en Besluit omgevingsrecht

Op 9 november 2018 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de voorgenomen wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voor toetsing. Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor een groot aantal activiteiten en bedrijfstakken.
Het voorstel wijzigt enkele bepalingen in de milieuregelgeving vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op aanpassingen in de bepalingen aangaande de emissie van glastuinbouwbedrijven met substraatteelt, het mengen van afval en over de inpandige opslag van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie. De wijzigingen komen veelal voort uit ontwikkelingen en ervaringen in de praktijk.

ATR constateert dat nut en noodzaak van de voorgenomen wijzigingen zijn onderbouwd en dat de toelichting aandacht besteedt aan de werkbaarheid en uitvoerbaarheid van de regelgeving voor bedrijven. Het college constateert dat de analyse van de regeldrukgevolgen nog niet volledig is. Zo is niet bij alle wijzigingen duidelijk wat de omvang is van de beschreven regeldrukontwikkeling. Ook is niet in alle gevallen de omvang van de doelgroep bekend waarvoor de bepalingen (kunnen) wijzigen. ATR adviseert de regeldrukgevolgen van de voorgenomen wijzigingen alsnog correct in beeld te brengen conform de Rijksbrede methodiek.

Brief ATR over de voorgenomen wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht.