Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

Op 24 december 2019 is de voorgenomen wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing. Het voorstel regelt aanpassing van drie stortverboden in het Bssa. Deze aanpassing brengt de bepalingen in lijn met het Landelijke Afvalbeheerplan 3. Verder verduidelijkt het besluit de periode van drie jaar voor de opslag van afvalstoffen. Ook creëert het voorstel een mogelijkheid om in bijzondere gevallen in de vergunning te regelen dat afvalstoffen, voorafgaand aan nuttige toepassing, gedurende vijf jaar in plaats van drie jaar mogen worden opgeslagen.

ATR constateert dat nut en noodzaak van de voorgenomen wijzigingen zijn onderbouwd in de toelichting. Het college constateert dat het voorstel aandacht besteedt aan een lastenluwe en werkbare uitvoering voor de praktijk.
In de toelichting bij het besluit is een uitwerking van de (regeldruk)kosteneffecten opgenomen. Deze analyse is volgens ATR nog niet compleet. Als gevolg daarvan bestaat nog geen volledig beeld van de totale kosteneffecten van het voorstel. ATR adviseert de effecten-analyse daarom aan te vullen met een nadere kwantitatieve uitwerking.

ATR adviseert het voorstel in te dienen nadat met het adviespunt is rekening gehouden.

ATR-advies over de wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen.