Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer

Op basis van de Wet milieubeheer moeten inrichtingen met een jaarlijks energieverbruik van meer dan 25.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit energiebesparende maatregelen nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Met het voorliggende besluit worden bedrijven verplicht uiterlijk op 1 juli 2019, en daarna eenmaal per vier jaar, te melden welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen. De motivatie is dat de bestaande verplichting bedrijven onvoldoende beweegt tot het nemen van maatregelen en niet goed handhaafbaar is. Door het invoeren van een digitaal meldingssysteem kan naar verwachting gerichter en effectiever worden gehandhaafd. De energiebesparing is noodzakelijk om de doelstelling voor 2020 te halen van het Energieakkoord voor duurzame groei (2013).

Er wordt uitgegaan van 100.000 bedrijven, en de verwachting is dat een fors aantal bedrijven nog niet voldoet aan de wettelijke eisen als het gaat om energiebesparende maatregelen. Dit betekent dat, bij volledige naleving van de verplichting, 100.000 digitale meldingen van bedrijven moeten worden beoordeeld. De toelichting maakt niet duidelijk op welke wijze dit adequaat kan gebeuren. Zonder adequate beoordeling van de meldingen rijst de vraag of de maatregel het gewenste effect bereikt.
ATR adviseert toe te lichten hoe de beoordeling van de digitale meldingen zal gebeuren.

De geschatte doelgroep is 100.000 bedrijven, maar er is niet aangegeven waarop deze inschatting is gebaseerd en om welke bedrijven het daarbij gaat. Het advies is dit te verduidelijken. Ook de berekening van de regeldrukkosten is gebaseerd op inschattingen van het aantal bedrijven en de vereiste inspanningen om aan de verplichte melding te voldoen. ATR adviseert bij de evaluatie in 2020 zicht te bieden op het feitelijke aantal bedrijven dat de verplichte melding moet doen, en de inspanning die hen dit kost.

De toelichting wijst op diverse al bestaande (verplichte) maatregelen voor bedrijven op het gebied van energiebesparing. In de toelichting wordt niet duidelijk hoe de bestaande verplichte maatregelen en eventuele daaraan gekoppelde informatieverplichtingen zich verhouden tot de onderhavige maatregel.
ATR adviseert inzichtelijk te maken of bedrijven op basis van andere richtlijnen en afspraken al
informatie moeten aanleveren aan de overheid over energiebesparende maatregelen. ATR adviseert
te bewerkstelligen dat de onderhavige maatregel zodanig aansluit bij die informatieverplichtingen
dat geen sprake is van een dubbele meldingsplicht.

Het besluit treedt 1 juli 2019 in werking en wordt eind 2020 geëvalueerd.

ATR advies aan Ministerie van EZK over Besluit wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer