Wijziging ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid Stralingsbescherming (ANVS) heeft op 28 mei een voorstel tot wijziging van de verordening basisveiligheidsnormen stralings-bescherming aan ATR voorgelegd voor toetsing en advies. Doel van de aanpassing van de ANVS-verordening is het verbeteren van de uitvoerbaarheid, naleefbaarheid en handhaafbaarheid. Het voorstel verankert digitale aanvraag- en meldingsmogelijkheden voor bedrijven bij de ANVS en verduidelijkt een aantal bepalingen met betrekkingen tot het werken met hoogactieve bronnen.

ATR constateert dat nut en noodzaak van het voorstel zijn onderbouwd en dat de uitwerking bijdraagt aan vermindering van regeldruk. Het college adviseert de toelichting bij het voorstel op een aantal punten aan te scherpen en daarmee de werkbaarheid en uitvoerbaarheid van de bepalingen te verbeteren en waar mogelijk onnodige lasten te voorkomen. ATR adviseert te verduidelijken welk deel van de meldingen bij de ANVS digitaal via het ANVS-loket kan verlopen en welk deel vooralsnog schriftelijk verloopt. Ook moet duidelijker worden dat het voor bedrijven mogelijk blijft om meldingen niet alleen digitaal maar ook schriftelijk door te geven aan de ANVS. Verder constateert het college dat bij één nieuwe bepaling niet duidelijk is of deze tot materiele wijzigingen bij bedrijven leidt en of daarmee de werkbaarheid in het geding is. ATR adviseert dit alsnog te verduidelijken in de toelichting bij het voorstel.

Tot slot constateert ATR dat de regeldrukeffecten nog niet volledig in beeld zijn gebracht. Het adviseert de kwantitatieve analyse van de effecten alsnog op te nemen in de toelichting.

ATR-advies over de wijziging van de ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.