Wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en enkele Warenwetbesluiten

Op 10 juli 2018 is aan ATR voor advies voorgelegd het concept van de AMvB tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en enkele Warenwetbesluiten. De AMvB is een zogenoemd verzamelbesluit. Het heeft betrekking op een aanzienlijk aantal onderwerpen uit het Arbeidsomstandighedenbesluit en enkele Warenwetbesluiten. De wijzigingen zijn op twee na van louter technische aard. Het gaat bij deze technische wijzigingen om redactionele aanpassingen en verduidelijkingen van bestaande bepalingen. Er zijn twee wat meer inhoudelijke wijzigingen. Artikel I, onderdeel C en E, van het besluit ziet op de verplichtingen van certificerende instellingen. Zij legt vast dat niet meer iedere door de certificerende instelling in te schakelen onderaannemer of dochteronderneming aan de eisen hoeft te voldoen die ook voor de certificerende instelling (de hoofdaannemer) gelden. Bij artikel I, onderdeel M, van het besluit is sprake van een wijziging van de regels bij valgevaar, omdat daarover in de uitvoeringspraktijk soms misverstanden optraden. Met het wijzigingsbesluit is nu ook in de tekst van het besluit duidelijk vastgelegd dat ook bij werken op een hoogte onder de 2,50 meter sprake kan zijn van valgevaar en adequate maatregelen moeten worden genomen.

ATR heeft in een brief aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten dat nut en noodzaak toereikend zijn gemotiveerd. Er zijn geen minder belastende alternatieven voorhanden. De aanpassing van bepaling over het valgevaar is een duidelijke verbetering, die misverstanden in de toekomst gaat voortkomen. De beschrijving van de gevolgen voor de regeldruk is volledig en juist. Daarom adviseert ATR vanuit de optiek van regeldruk om het besluit vast te stellen.

ATR advies aan Ministerie van SZW over Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit en enkele Warenwetbesluiten