Wijziging Besluit activiteiten leefomgeving in verband met regels over stalemissies

Op 30 juni 2021 is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een voorstel voor toetsing en advies aangeboden aan ATR. Het voorstel betreft een wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) in verband met aanscherping van de regels inzake stalemissies bij biologisch pluimvee en biologische varkens en scharrelvarkens. In het Bal staan grenswaarden voor de emissie van ammoniak en fijnstof vanuit stallen. Er is daarbij een uitzondering opgenomen voor stallen voor het biologisch houden van onder andere legkippen en varkens. Vanwege milieugevolgen en gezondheidsrisico’s regelt het voorstel dat deze uitzonderingen deels komen te vervallen.

Het college constateert dat het voorstel nut en noodzaak onderbouwt voor wat betreft het beperken van de negatieve milieugevolgen van stalemissies. Om stalemissies te verminderen worden meerdere maatregelen getroffen. Het voorstel beschrijft niet hoe deze maatregelen samenhangen. ATR adviseert dat alsnog te doen. Een andere reden voor de maatregelen zijn de gezondheidsrisico’s van stalemissies. De toelichting maakt niet duidelijk wat de aard en omvang is van deze risico’s en in welke mate de wijzigingen deze risico’s beperken. ATR adviseert de toelichting op dit punt aan te vullen.

ATR constateert dat de proportionaliteit van het voorstel niet goed kan worden beoordeeld omdat een deel van de kosteneffecten niet in beeld zijn gebracht. Het gaat hierbij om de kosten van de emissie-reducerende maatregelen door bedrijven die biologisch (scharrel)varkens houden. Ook is niet duidelijk of alternatieven zijn onderzocht voor de reductiedoelstelling van 40 procent. Het college adviseert om in beeld te brengen wat de mate van doelbereik en de regeldrukgevolgen zijn van mogelijke alternatieven.

Het voorstel verplicht bedrijven die biologische (scharrel)varkens houden, om binnen een half jaar na inwerkingtreding van het besluit een plan op te stellen. Het voorstel bevat geen termijn waarop de emissiereductie moet zijn bereikt. Het college adviseert hiervoor wel te kiezen. Dit betekent dat de regeldruk als gevolg van het verplichte plan kan komen te vervallen. Het college adviseert bij de termijn nadrukkelijk rekening te houden met de investeringscyclus en -capaciteit van de bedrijven. De maatregelen die bedrijven kunnen treffen en de effecten daarvan zijn onderzocht door de Wageningen University & Research. Het onderzoek waarin deze maatregelen zijn uitgewerkt, is nog niet openbaar. Hierdoor kunnen bedrijven de werkbaarheid en uitvoerbaarheid van deze maatregelen nog niet beoordelen. ATR adviseert de maatregelen bij bedrijven te consulteren als het onderzoek openbaar is en de uitkomsten daarvan te verwerken in de toelichting.

Tot slot concludeert ATR dat de regeldrukgevolgen nog niet volledig in beeld zijn gebracht.

ATR adviseert het voorstel niet in te dienen, tenzij met de adviespunten is rekening gehouden.

 

ATR advies aan de staatssecretaris van IenW – Wijziging Bal i.v.m. regels stalemissies bio pluimvee en varkens