Wijziging Besluit basisregistratie ondergrond (derde tranche)

Op 24 maart 2020 is de voorgenomen wijziging van het Besluit basisregistratie ondergrond (derde tranche) voor toetsing en advies aangeboden aan ATR. Het Besluit basisregistratie ondergrond voorziet in de aanwijzing van brondocumenten en regelt de feitelijke gegevensinhoud van de Basisregistratie ondergrond (BRO). De BRO en de daarbij behorende standaardisatie zorgen voor kwaliteitsbeheer van de ondergrondse gegevens en zorgen voor vermindering van onderzoekslasten door hergebruik van onderzoeksgegevens. De aanwijzing van brondocumenten (registratieobjecten) vindt plaats in vier verschillende tranches. Per 1 januari 2018 is de eerste tranche van de BRO in werking getreden. Op 1 januari 2020 is de tweede tranche van kracht geworden. De onderhavige derde tranche bestaat uit het aanwijzen van nog eens zes registratieobjecten in het Besluit Bro en treedt inwerking op 1 januari 2021.

Het college constateert dat nut en noodzaak van het voorstel zijn onderbouwd en dat bij het advies opvolging is gegeven aan punten uit het ATR-advies bij de tweede tranche. Volgens ATR kan uitbreiding van de BRO in de toekomst bijdragen aan verdere lastenverlichting. Om die reden adviseert het college bij de vierde (en voorlopig laatste) tranche onderzoek te verrichten naar uitbreiding van de BRO en welke lastenverlichting daarmee bereikt kan worden.

Het college ziet kansen om de werkbaarheid van het voorstel verder te verbeteren. Zo adviseert ATR de inhoudelijke relatie tussen de BRO en de bodemregelgeving nader toe te lichten. Nu ontbreekt de relatie tussen enerzijds de basisregistratie ondergrond en anderzijds de bodembepalingen in onder andere de Regeling bodemkwaliteit en het aanvullingsspoor bodem bij de Omgevingswet. Hierdoor is het voor organisaties die moeten voldoen aan de bodemregelgeving lastig om alle eisen te kennen, omdat zij geconfronteerd worden met gefragmenteerde regelgeving.

Tot slot constateert het college dat de regeldrukeffecten conform de Rijksbrede methodiek in beeld zijn gebracht. Een volledig beeld over de baten van de BRO en de vier tranches ontbreekt nog. ATR adviseert daarom om bij de vierde tranche dit integrale beeld te onderzoeken en daarbij ook in te gaan op hoe de regeldrukeffecten neerslaan bij overheden en bedrijven.

ATR adviseert het voorstel in te dienen, nadat met de adviespunten rekening is gehouden.

Advies ATR over de voorgenomen wijziging van het Besluit basisregistratie ondergrond (derde tranche).