Wijziging Besluit basisregistratie ondergrond (tweede tranche)

Op 19 februari 2019 heeft ATR het verzoek ontvangen van het ministerie van BZK om advies uit te brengen over de wijziging van het Besluit basisregistratie ondergrond (tweede tranche).
Het Besluit basisregistratie ondergrond voorziet in de aanwijzing van brondocumenten en regelt daarmee de feitelijke gegevensinhoud van de Basisregistratie ondergrond. De basisregistratie en de daarbij behorende standaardisatie zorgen voor kwaliteitsbeheer van de ondergrondse gegevens en zorgen voor vermindering van onderzoekslasten doordat hergebruik van onder-zoeksgegevens mogelijk is. De aanwijzing van brondocumenten (registratieobjecten) vindt plaats in vier verschillende tranches. Per 1 januari 2018 is de ‘eerste tranche’ van de Basisregistratie ondergrond in werking getreden. De onderhavige tweede tranche bestaat uit het aanwijzen van nog eens acht registratieobjecten in het Besluit basisregistratie ondergrond.

Het college constateert dat nut en noodzaak van het voorstel zijn onderbouwd. De toelichting bevat een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de kosten van het voorstel. De lastenreductie die bereikt kan worden, is echter alleen kwalitatief beschreven. ATR adviseert deze lastenreductie ook kwantitatief uit te werken in de nota van toelichting.

Voor het tijdig realiseren van de lastenreductie is de inzet van decentrale overheden van belang. Om die reden adviseert het college decentrale overheden te verplichten om hergebruik van onderzoeksgegevens toe te passen en reeds beschikbare gegevens digitaal te ontsluiten. Eerder dit jaar heeft het Bureau ICT-toetsing (BIT) een advies uitgebracht over de Basisregistratie ondergrond. ATR constateert dat beargumenteerd wordt gekozen om niet volledig opvolging te geven aan de aanbevelingen. Deze keuze om op middellange termijn kwaliteit van gegevens te kunnen waarborgen en onderzoekslasten te reduceren. Het college adviseert deze onderbouwing op te nemen in de toelichting bij het voorstel en daarbij aandacht te besteden aan de proportionaliteit van de mate van standaardisatie.

ATR adviseert om bij de volgende (derde en vierde) tranche van het Besluit basisregistratie ondergrond een MKB-toets uit te voeren. In de derde tranche worden de meeste registratie-objecten toegevoegd aan de basisregistratie. Door de uitvoering van een MKB-toets kunnen in een vroegtijdig stadium aandachtspunten vanuit de uitvoeringspraktijk worden opgehaald. ATR adviseert daarnaast om in de toelichting bij het voorstel te verduidelijken in hoeverre toetredingsdrempels ontstaan en hoe deze worden beperkt.

Tot slot constateert het college dat de regeldrukeffecten conform de Rijksbrede methodiek in beeld zijn gebracht. De toelichting bij het voorstel kan compleet worden gemaakt door een kwan¬titatieve analyse op te nemen van de reductie van de onderzoeklasten.

Advies ATR over het wijzigingsvoorstel Besluit basisregistratie ondergrond (tweede tranche).