Wijziging Besluit basisregistratie ondergrond (vierde tranche)

Op 19 april 2021 is de wijziging van het Besluit basisregistratie ondergrond (vierde tranche) voor advies aangeboden aan ATR. Het Besluit basisregistratie ondergrond wijst brondocumenten aan en regelt de gegevensinhoud van de Basisregistratie ondergrond (BRO). De BRO zorgt voor kwaliteitsbeheer van ondergrondse gegevens en draagt bij aan vermindering van onderzoekslasten doordat het hergebruik van gegevens mogelijk maakt. De aanwijzing van brondocumenten (registratieobjecten) vindt plaats in vier tranches. De vierde tranche wijst zes registratieobjecten aan, waaronder het formatieweerstandsonderzoek en het grondwaterproductiedossier.

Het college constateert dat het voorstel nut en noodzaak onderbouwt en dat bij het voorstel rekening is gehouden met de eerdere ATR-adviezen over de tweede en derde tranche. Het ministerie heeft bij het voorstel een MKB-toets voorbereid. Vanwege te weinig aanmeldingen van bedrijven is dit MKB-panel niet uitgevoerd. Gedurende het regeldrukeffecten-onderzoek zijn wel interviewgesprekken met bedrijven gevoerd waar aandachtspunten zijn benoemd over werkbaarheid en uitvoerbaarheid van het voorstel. ATR adviseert deze punten in de toelichting te benoemen en duidelijk te maken hoe deze zijn verwerkt in het voorstel.

Het college constateert verder dat onduidelijkheid bestaat over de beoogde inwerkingtredingsdatum. Dit zorgt voor verwarring en komt de werkbaarheid en rechtszekerheid niet ten goede. ATR adviseert duidelijkheid te verschaffen over deze datum en deze eenduidig te communiceren.

Tot slot constateert het college dat de regeldrukeffecten conform de Rijksbrede methodiek in beeld zijn gebracht. Een volledig beeld over de baten van de BRO en de vier tranches ontbreekt nog. ATR adviseert om in de integrale kosten-batenanalyse expliciet aandacht te besteden aan de regeldrukeffecten.

ATR adviseert het voorstel in te dienen, nadat met de adviespunten rekening is gehouden.

Advies ATR over de wijziging van het Besluit basisregistratie ondergrond (vierde tranche).