Wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met aanpassing van de groeiregeling en het onderwijsachterstandenbeleid in het primair onderwijs

Basisscholen ontvangen aanvullende bekostiging voor leerlingen die een risico lopen op een onderwijsachterstand. Daarvoor is een verdeelsystematiek nodig om te zorgen dat de middelen terechtkomen op de plekken waar de risico’s op achterstanden het grootst zijn. De huidige indicator die aan de systematiek ten grondslag ligt, voorspelt onderwijsachterstanden alleen op basis van de opleidingsniveaus van de ouders. Deze indicator is ingehaald door de tijd en geeft geen betrouwbare voorspellingen meer, omdat er meer indicatoren relevant blijken te zijn voor het goed voorspellen van de onderwijsachterstanden. CBS heeft daarom een nieuwe manier ontwikkeld om die achterstanden te voorspellen. De nieuwe aanpak moet zorgen voor een verdeling van de financiële middelen die beter aansluit bij de problematiek. En de nieuwe aanpak moet ook de foutgevoeligheid en de uitvoeringslasten van de huidige complexe gewichtenregeling opheffen.

De wijzigingen zijn voor het eerst van toepassing voor het schooljaar 2019-2020 of het kalenderjaar 2020. Het besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De nieuwe bekostigingssystematiek voor onderwijsachterstanden is minder belastend voor de basisscholen, omdat de uitvoering vooral door het CBS wordt gedaan. De scholen hoeven voortaan niet meer zelf de aanvullende bekostiging aan te vragen en de gegevens daarvoor te leveren op basis van de verklaringen van ouders. Met de nieuwe regeling vervallen ook de controles door accountants en de verantwoording daarover door de scholen aan DUO. Het CBS berekent voortaan de onderwijsscores, meldt deze aan DUO en DUO berekent vervolgens op basis van die gegevens de aanvullende bekostiging. Het gaat volgens de toelichting om een totale lastenvermindering van € 15 miljoen. Dit bedrag is in de consultatieversie echter niet verder onderbouwd. ATR adviseert om de gevolgen voor de regeldruk volledig in beeld te brengen en te berekenen.

ATR advies aan Ministerie van OCW over Besluit bekostiging WPO