Wijziging Besluit bodemkwaliteit i.v.m. PFAS-maatregelen

Op 11 november 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de voorgenomen wijziging van het Besluit bodemkwaliteit aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing. Het voorstel beoogt voorbereidingsprocedures te versnellen die moeten worden gevolgd bij het nemen van decentrale besluiten over gebied-specifiek beleid met betrekking tot PFAS. Het voorstel heeft tot doel een versnelde aanpak van de PFAS-problematiek mogelijk te maken.

Vanwege de hoge urgentie van de PFAS-problematiek worden bij het besluit niet de reguliere totstandkomingprocedures gevolgd. Om deze reden brengt ATR geen integraal advies uit. Wel geeft het college een reactie met aandachtspunten bij het voorstel en de verdere PFAS-maatregelen in 2020.

Het college merkt op dat de toelichting bij het besluit een aantal aspecten ten aanzien van de PFAS-problematiek buiten beschouwing laat, zoals de preventieve benadering, knelpunten in de uitvoeringsketen en de definitieve verankering van de maatregelen. Deze aspecten zijn volgens ATR van belang om te komen tot integraal beleid. ATR geeft daarom in overweging in het voorstel aandacht te besteden aan de integrale benadering van de PFAS-problematiek.

ATR adviseert om bij de maatregelen een integrale effect-analyse op te stellen en deze voorstellen te onderwerpen aan een MKB-toets. Door deze analyse en toets wordt het mogelijk de werkbaarheid en uitvoerbaarheid van de bepalingen met de uitvoeringspraktijk te testen en de effecten te betrekken bij de besluitvorming.

ATR vraagt daarnaast aandacht voor de (ervaren) regeldruk als gevolg van de frequentie van wijziging van de PFAS-normering. In het verlengde hiervan geeft het college ook in overweging expliciet aandacht te besteden aan mogelijke overgangsbepalingen, zodat duidelijk is welke bepalingen op welk moment voor welke situaties van toepassing zijn.

Het voorstel constateert verder dat het wenselijk is dat opdrachtgevers zich niet onnodig terughoudend opstellen bij het accepteren van PFAS-houdende grond die voldoet aan de toepassingsnormen. Het college geeft in overweging bij het besluit te verduidelijken met welke maatregelen deze situatie wordt geborgd.

ATR-reactie over de wijziging van het Besluit bodemkwaliteit i.v.m. PFAS-maatregelen.