Wijziging Besluit BRP en Besluit BSN

Op 10 oktober 2018 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) het voorstel tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP) en het Besluit burgerservicenummer (Besluit BSN) aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing.

Het wijzigingsvoorstel omvat twee inhoudelijke wijzigingen van het Besluit BRP en enkele meer technische en tekstuele wijzigingen van het Besluit BSN.

De eerste inhoudelijke wijziging van het Besluit BRP heeft tot doel de werkzaamheden in het kader van de jeugdreclasseringstaak van gecertificeerde instellingen aan te wijzen als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang. Hierdoor wordt het voor gecertificeerde instellingen mogelijk gegevens uit de BRP te kunnen (her)gebruiken voor de uitvoering van de jeugrecalsseringstaken. Dit voorkomt dat de instellingen onnodig veel tijd kwijt zijn met het opnieuw verzamelen van gegevens. Daarmee worden ook onnodige administratieve lasten weggnenomen, aangezien gegevens niet onnodig meer bij gezinnen worden uitgevraagd als deze gegevens al bij de overheid bekend zijn.

De tweede inhoudelijke wijziging heeft tot doel om de Minister van Justitie en Veiligheid aan te wijzen als bestuursorgaan om personen in de BRP te kunnen inschrijven als niet-ingezetene of om de intrekking van het Nederlanderschap op diens persoonslijst te kunnen verwerken. De voorgenomen wijziging zorgt ervoor dat de kwaliteit van de gegevens in de BRP in een aantal specifieke situaties effectief en efficient kunnen worden bijgewerkt.

ATR constateert dat nut en noodzaak van de voorgenomen wijzigingen zijn onderbouwd en dat de wijzigingen een minder belastend alternatief vormen voor de huidige bepalingen. Het college constateert dat de wijzigingen bijdragen aan de werkbaarheid en uitvoerbaarheid van de wettelijke bepalingen.

Tot slot constateert ATR dat de regeldrukgevolgen van de wijzigingen niet kwantitatief zijn uitgewerkt. Daarmee is onduidelijk welke regeldrukvermindering wordt bereikt als gevolg van de voorgenomen wijzigingen. Het college adviseert de regeldrukeffecten alsnog kwantitatief uit te werken in de toelichting bij het voorstel, conform de Rijksbrede methodiek.

Brief ATR over de voorgenomen wijziging van het Besluit BRP en het Besluit BSN.