Wijziging Besluit en regeling bewijs van bevoegdheid voor de luchtvaart

Op 10 september 2021 is een voorstel voor toetsing en advies aangeboden aan ATR. Het voorstel regelt dat voortaan legaal in Nederland met Micro Light Aircrafts (MLA’s) van 450 tot 600 kilogram mag worden gevlogen. Daarnaast schrapt het voorstel enkele bepalingen uit de Nederlandse (luchtvaart)regelgeving omdat deze voortaan in Europese regelgeving zijn vastgelegd.

Volgens ATR onderbouwt de toelichting nut en noodzaak van het voorstel. Op één onderdeel is het voorstel niet duidelijk. Omdat het in de toekomst is toegestaan met zwaardere MLA’s te vliegen, worden de eisen aan nieuwe (vlieg)instructeurs aangescherpt. Niet duidelijk is of ook de (opleidings- en ervarings)eisen voor huidige instructeurs en vliegers worden aangescherpt. Het college adviseert dit te verduidelijken en de afbakening van aangescherpte eisen inhoudelijk te motiveren.

Het college constateert verder dat het voorstel meerdere wijzigingen regelt waarbij niet duidelijk is of er materiële effecten optreden, en zo ja of de wijzigingen werkbaar zijn. ATR adviseert het voorstel op deze punten te verduidelijken.

Tot slot constateert ATR dat de regeldrukeffecten niet goed in beeld zijn gebracht. Het college adviseert deze analyse op te stellen conform de Rijksbrede methodiek.

Het college adviseert het besluit niet in te dienen en de regeling niet vast te stellen, tenzij met de adviespunten rekening is gehouden.

Advies ATR over de voorgenomen wijziging van het Besluit en de regeling bewijs van bevoegdheid voor de luchtvaart.