Wijziging Besluit gebruik meststoffen en Besluit activiteiten leefomgeving in verband met het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Op 19 juli 2022 is de wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Besluit activiteiten leefomgeving voor toetsing aangeboden aan ATR. Het voorstel implementeert maatregelen uit het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn. Doel van de maatregelen is om de nitraatuitspoeling uit landbouwgrond naar grond- en oppervlaktewater in Nederland te verminderen en zo de waterkwaliteit te verbeteren.

Het voorstel wijzigt de uitrijdperiode van bepaalde typen mest. Het verruimt deze periode voor vaste strorijke mest op zand- en lössgronden de uitrijdperiode. Verder verkort het de periode waarin drijfmest mag worden uitgereden. Daarnaast regelt het voorstel dat iedere landbouwer op zand- en lössgrond vanaf 2023 verplicht één keer in de vier jaar een rustgewas dient te telen. Deze rustgewassen hebben een gunstig effect op de bodemkwaliteit. Het college constateert dat het voorstel nut en noodzaak van de wijzigingen onderbouwt.

In 2021 is naar aanleiding van het concept-actieprogramma toegezegd dat onderzoek zou worden gedaan naar een maatwerkaanpak met doelvoorschriften. Deze aanpak kan er mogelijk voor zorgen dat agrarische bedrijven minder lasten ervaren als gevolg van de maatregelen uit het actieprogramma. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de lasten als gevolg van de verplichte gewasrotatie met rustgewassen. Het voorstel besteedt geen aandacht aan deze verkenning en mogelijke minder belastende alternatieven. Het college adviseert het voorstel op dit onderdeel aan te vullen en te motiveren waarom bepaalde alternatieven wel mogelijk zijn en bepaalde andere alternatieven (nog) niet.

Het voorstel maakt niet duidelijk op welke wijze agrarische bedrijven zijn betrokken bij de uitwerking van het voorstel. Daarom adviseert het college om in het voorstel duidelijk te maken op welke wijze en wanneer bedrijven zijn geconsulteerd, wat de uitkomsten zijn van deze consultatie en aan te geven hoe opvolging is gegeven aan aandachtspunten over de werkbaarheid.

Tot slot constateert het college dat de regeldrukparagraaf nog onvolledig is. ATR adviseert de regeldruk-analyse compleet te maken, conform de Rijksbrede methodiek. Deze analyse is van belang voor onderbouwde besluitvorming over het voorstel.

Het college adviseert het voorstel niet in te dienen, tenzij met de adviespunten is rekening gehouden.

Advies ATR over de wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Besluit activiteiten leefomgeving.