Wijziging Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen

Op 2 mei 2018 is aan ATR voorgelegd het wijzigingsvoorstel van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo). Door deze wijziging zullen de vakbekwaamheidseisen voor financieel adviseurs beter aansluiten bij de adviespraktijk.
De wijzing volgt het advies van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (DCFD). Als gevolg van deze wijziging zal ook de reeldruk voor het bedrijfsleven afnemen. ATR constateert dat die gevolgen niet in beeld zijn gebracht. Dat is niet precies te berekenen omdat de kosten voor de examens die niet meer behoeven te worden afgelegd, vaak deel uitmaken van een pakket waar ook de opleiding deel van uitmaakt. Een onbekend deel van de adviseurs neemt zo’n opleidingspakket af. Echter, het is naar het oordeel van het college wel mogelijk om schatting van de bandbreedte van de gevolgen voor de regeldruk te maken. Daarom adviseert ATR de minister van Financiën om de gevolgen voor de regeldruk met behulp van aannames en bandbreedtes alsnog kwantitatief in beeld te brengen.

ATR advies aan Minister van Financiën over BGfo