Wijziging Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 i.v.m. vervallen onderscheid II-k en II-v en wijziging procedure gentherapie

Op 7 februari 2020 is de voorgenomen wijziging van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 i.v.m. vervallen onderscheid II-k en II-v en wijziging procedure gentherapie aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing.

Het besluit regelt het vervallen van het onderscheid tussen de vergunning- en de kennisgevingsprocedure van inperkingsniveau II. Voor het domein doelbewuste introductie in het milieu, in het bijzonder voor de gentherapie, regelt het besluit vereenvoudiging van de procedures voor het verkrijgen van een vergunning en verkorting van bepaalde proceduretermijnen. De wijzigingen zijn daarmee technisch van aard en doen geen afbreuk aan het veilig werken met ggo’s.

Het college heeft geen opmerkingen ten aanzien van nut en noodzaak van het voorstel. ATR merkt op dat de wijzigingen bijdragen aan vermindering van lasten en een werkbare uitvoering en ziet geen mogelijkheden voor minder belastende alternatieven.

Het voorstel bevat tot slot een regeldrukparagraaf met een kwantitatieve berekening. De totale vermindering van administratieve lasten door voorgestelde wijzigingen in het wijzigingsbesluit bedraagt € 53.355,- per jaar. Het college heeft geen opmerkingen bij de regeldrukberekening.

Het eindoordeel is om het voorstel in te dienen.

ATR advies aan de Minister van IenW – Wijziging Besluit Bggo vervallen onderscheid II-k en II-v en wijziging procedure gentherapie