Wijziging Besluit huurprijzen i.v.m. maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering

De WOZ-waarde van woningen is de afgelopen sterk gestegen. Deze waarde vormt input in het woningwaarderingsstelsel (WWS) voor het berekenen van het aantal punten dat een huurwoning krijgt. Dit aantal punten bepaalt of die woning in de gereguleerde of in de geliberaliseerde huurmarkt mag worden verhuurd. De sterke stijging van de WOZ-waarde heeft tot gevolg het aantal punten voor huurwoningen ook sterk is gestegen, waardoor meer huurwoningen geliberaliseerd kunnen worden verhuurd en er navenant minder huurwoningen beschikbaar zijn tegen lagere huren (in de gereguleerde markt). De schaarste aan goedkope huurwoningen neemt daardoor toe.

De wijziging van het Besluit huurprijzen bepaalt dat de WOZ-waarde maximaal 33% van het aantal punten mag bepalen. Het zet daarmee een plafond op de mate waarin de WOZ-waarde het aantal punten bepaalt. Dit voorkomt dat huurwoningen in toenemende mate in de geliberaliseerde markt worden verhuurd. Het college merkt echter op dat de maatregel het rendement op huren beperkt. Dit kan er toe leiden dat woningen niet meer te huur worden aangeboden maar worden verkocht voor bijvoorbeeld particuliere bewoning. Het college constateert dat dit ongewenste en onbedoelde neveneffect de effectiviteit van de maatregel kan beperken. Het adviseert om in de Nota van Toelichting nader in te gaan op de effectiviteit van de maatregel en om aan te geven hoe eventuele negatieve effecten die voortvloeien uit de verkoop van huurwoningen, zullen worden gemitigeerd c.q. voorkomen. Verder adviseert het om de gevolgen van de maatregel in samenhang te bezien met andere maatregelen die zijn genomen om de beschikbaarheid van goedkope huurwoningen te vergroten.

ATR advies aan de Minister van BZK – Besluit huurprijzen woonruimte ivm maximering WOZ waarde WWS