Wijziging Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Op 25 april 2022 is een voorstel tot wijziging van het Besluit melden bedrijfs-afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen voor toetsing aangeboden aan ATR. Het voorstel regelt dat bedrijven die een milieuvergunning hebben om chemische processen uit te voeren waarbij zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) een rol spelen, worden verplicht de ZZS waarmee ze werken en die in hun afval kunnen zitten te melden aan bedrijven die hun afval innemen.

Het college onderkent het belang van het voorkomen van (milieu)schade door ZZS. Het huidige overheidsbeleid is al gericht op het zoveel mogelijk weren van ZZS uit de leefomgeving. Afvalverwerkende bedrijven kunnen met de juiste maatregelen voorkomen dat ZZS uit het afval worden gehaald. Daarvoor is van belang dat zij wel weten welke ZZS in het afval zitten. Die informatie krijgen afvalverwerkers niet altijd en dat is tot nu toe ook niet wettelijk verplicht. Het voorstel regelt dat een deel van deze informatie verplicht wordt om te delen door bedrijven die afval aanbieden bij de afvalverwerkende bedrijven. Het college stelt vast dat het voorstel wel een algemene beschrijving van milieuschade door ZZS bevat, maar geen concrete analyse kent van aard, omvang en oorzaak van deze problematiek. Hierdoor is ook de mate van doelbereik van de voorgenomen informatie-verplichting niet goed te beoordelen. Zo maakt de toelichting niet duidelijk in welke mate de stoffen waarover nu extra informatie (verplicht) gedeeld moet worden richting afvalinnemende bedrijven, de stoffen zijn die resulteren in (milieu)schade. Om deze reden adviseert het college de aard, omvang en oorzaken van (milieu)schade als gevolg van ZZS in beeld te brengen. Aanvullend adviseert ATR om te verduidelijken in welke mate de nieuwe informatie-verplichting bijdraagt aan het verminderen van (het risico op) milieuschade door ZZS.

Uit de MKB-toets volgt dat de voorgenomen informatieplicht lastenluw en uitvoerbaar voor bedrijven is uitgewerkt. Het college merkt aansluitend op dat het ontwerpbesluit relatief laat in internetconsultatie wordt gebracht. De reacties van externe partijen kunnen daardoor niet (volledig) worden meegenomen in de besluitvorming binnen het kabinet. ATR adviseert om de internetconsultatie te houden voorafgaand aan de besluitvorming in de Ministerraad en de voorhang bij de Eerste en Tweede Kamer.

Tot slot constateert ATR dat de (regeldruk)effecten van het voorstel nog niet volledig kwantitatief in beeld zijn. Het college adviseert de analyse compleet te maken. Het college adviseert het voorstel niet in te dienen, tenzij met de adviespunten is rekening gehouden.

Advies ATR over de wijziging van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Aanvulling bij dit bericht en ATR-advies (d.d. 30-09-22): Het advies van ATR (d.d. 03-06-2022) heeft betrekking op de versie van het voorstel die ATR van het ministerie heeft ontvangen op 25 april 2022. Mede naar aanleiding van het ATR-advies heeft het ministerie besloten internetconsultatie over het voorstel uit te voeren voorafgaand aan besluitvorming in de Ministerraad en voorafgaand aan de voorhang bij de Tweede Kamer. Vanaf 27 september 2022 is het (aangepaste) voorstel opengesteld voor internetconsultatie:

https://www.internetconsultatie.nl/informatieplicht_zzs_in_afval