Wijziging Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag 2018

Op 21 juli 2017 is aan Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) voor advies voorgelegd de wijziging van Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag. Deze wijziging maakt het mogelijk om de zorgtoeslag te verhogen en het aantal rechthebbenden op een zorgtoeslag te laten toenemen. De zorgtoeslag wordt verstrekt om huishoudens met lage inkomens en middeninkomens in staat te stellen de nominale zorgpremies en het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering te betalen. De wijziging is één van de maatregelen van het kabinet om te zorgen voor een evenwichtiger inkomensbeeld.

In een brief laat ATR de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten dat nut en noodzaak van de maatregel duidelijk gemotiveerd zijn. Binnen de context van de huidige toeslagensystematiek zijn geen minder belastende alternatieven voorhanden. ATR merkt daar wel bij op dat de huidige toeslagensystematiek inmiddels wel heel erg complex is geworden. Het College benadrukt het belang van vereenvoudiging van het stelsel, zodat burgers beter inzicht kunnen krijgen in de mogelijkheden van financiële tegemoetkomingen. Eenvoud en beter inzicht stellen hen in staat om weer zelf het budgetbeheer te voeren en daarvoor niet van (deskundige) anderen afhankelijk te zijn. Over het besluit tot het wijzigen van de percentages merkt het College op dat de effecten voor de regeldruk nog niet volledig in beeld gebracht. De toelichting vermeldt namelijk niet dat het aantal aanvragen van een zorgtoeslag sterk zal toenemen. Die gevolgen moeten nog in beeld worden gebracht en in de toelichting worden opgenomen.

ATR advies over Wijziging Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag 2018