Wijziging Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag 2019

Op 29 augustus 2018 is aan Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voor advies voorgelegd de wijziging van Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag 2019. Dit besluit maakt het mogelijk om de zorgtoeslag te verhogen en het aantal rechthebbenden op een zorgtoeslag te laten toenemen. De zorgtoeslag wordt verstrekt om huishoudens met lage inkomens en middeninkomens in staat te stellen de nominale zorgpremie en het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering te betalen. De wijziging is één van de maatregelen van het kabinet om te zorgen voor een evenwichtiger inkomensbeeld.

In een brief laat ATR de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten dat nut en noodzaak van de maatregel duidelijk gemotiveerd zijn. Binnen de context van de huidige toeslagensystematiek zijn geen minder belastende alternatieven voorhanden. ATR merkt daar wel bij op dat de huidige toeslagensystematiek inmiddels wel heel erg complex is geworden. ATR benadrukt het belang van vereenvoudiging van het stelsel, zodat burgers beter inzicht kunnen krijgen in de mogelijkheden van financiële tegemoetkomingen. Eenvoud en beter inzicht stellen hen in staat om weer zelf het budgetbeheer te voeren en daarvoor niet van (deskundige) anderen afhankelijk te zijn. ATR adviseert om de mogelijkheden te onderzoeken om de complexiteit van het stelsel te reduceren. Het besluit beschrijft op inzichtelijke wijze de effecten voor de regeldruk van burgers.

ATR advies aan Minister  van VWS over Besluit premiepercentages drempelinkomen en toetsingsinkomen 2019